5.2. Farebné vyváženie (Color Balance)

Nástrojom Farebné vyváženie môžete upraviť farebné podanie vrstvy alebo aktívneho výberu. Zmeny nie sú príliš výrazné. Nástroj s úspechom využijete pri úprave presýtenej farby v digitálnej fotografii.

5.2.1. Aktivácia nástroja

Nástroj Color balance (Farebné vyváženie) môžete aktivovať niekoľkými spôsobmi:

  • Z hlavnej ponuky výberom položiek: Tools (Nástroje)Color Tools (Nástroje farieb)Color Balance (Farebné vyváženie), alebo Colors (Farby)Color Balance (Farebné vyváženie),

  • z Panelu s nástrojmi kliknutím na symbol: (iba v prípade, že ste Nástroje farieb nainštalovali do Panelu s nástrojmi). Viď. Časť 1.7, „Panel s nástrojmi (Toolbox)“.

5.2.2. Voľby

Obrázok 14.126. Voľby pre nástroj Color Balance (Farebné vyváženie)

Voľby pre nástroj Color Balance (Farebné vyváženie)

Presets (t. j. prednastavenie)

Kliknutím na tlačidlo Add settings to favourites (t. j. uložiť nastavenie do populárnych) farebné nastavenie svojho obrázka uložíte.

Tlačidlom otvoríte ponuku:

Obrázok 14.127. Ponuka Preset

Ponuka Preset

v ktorom môžete nastavenia zo súboru importovať Import Settings from File alebo do súboru uložiť Export Settings to File, a sprístupňuje vám dialógové okno Manage Save Settings (t. j. spravovať ukladanie nastavení):

Obrázok 14.128. Dialógové okno Manage saved Settings (t. j. spravovať ukladanie nastavení)

Dialógové okno Manage saved Settings (t. j. spravovať ukladanie nastavení)

Select range to adjust (t. j. zvoliť rozsah na úpravu)

Výberom jednej z volieb obmedzíte rozsah farieb, ktoré budete posuvníkom alebo priamym nastavením meniť. Na výber máte voľby Shadows (Tiene) pre najtmavšie pixly, Midtones (Stredné tóny) pre stredné hodnoty pixlov a Highlights (Svetlá) pre najjasnejšie pixly.

Adjust color levels (Úprava úrovní farieb)

Posuvníky a okienka na úpravu troch RGB farieb s ich komplementárnymi farbami (CMY). Hodnota nula predstavuje aktuálnu hodnotu pixla v pôvodnom obrázku. Farbu pixla môžete zmeniť posunom smerom k Červenej (Red) alebo Azúrovej (Cyan), Zelenej (Green) alebo Purpurovej (Magenta), Modrej (Blue) alebo Žltej (Yellow).

Reset Range (t. j. znovunastavenie na pôvodné hodnoty)

Týmto tlačidlom vrátite všetky hodnoty zvoleného rozsahu späť na pôvodné.

Preserve Luminosity (Zachovať svetlosť)

Touto voľbou zaistíte, že svetlosť aktívnej vrstvy alebo výberu ostane zachovaná. Hodnoty najsvetlejších pixlov sa nezmenia.

Náhľad

Označením začiarkavacieho políčka Náhľad (Preview) zobrazíte všetky zmeny v nastavení. Ak je táto voľba aktívna, všetky zmeny na úrovni RGB farieb sú okamžite viditeľné na aktívnom výbere alebo vrstve.