2.8. Výber popredia (Foreground Select)

Obrázok 14.29. Nástroj Foreground Select (Výber popredia) v Panely s nástrojmi

Nástroj Foreground Select (Výber popredia) v Panely s nástrojmi

Tento nástroj umožňuje extrakciu popredia z aktívnej vrstvy alebo výberu. Je založený na tzv. metóde SIOX (angl. Simple Interactive Object Extraction). SIOX štandardy nájdete na webovej stránke [SIOX].

2.8.1. Návod na použite

Tvorba výberu pomocou tohto nástroja prebieha v niekoľkých krokoch:

 1. Nahrubo vybraté popredie ktoré chcete vyňať. Po aktivácii nástroja sa kurzor myši zmení na symbol lasa. V skutočnosti nástroj pracuje podobne ako nástroj Približný výber. Z pozadia vyberte čo možno najmenej.

  Hneď ako uvoľníte tlačidlo myši, do výberu nezahrnutá časť obrázka sa pokryje tmavo modrou maskou. Ak výber nie je uzavretý, jeho konce sa automaticky spoja rovnou čiarou. Kurzor myši sa teraz zmení na symbol štetca.

  Obrázok 14.30. Popredie je nahrubo vybraté.

  Popredie je nahrubo vybraté

 2. Nakreslite čiaru cez popredie: pomocou štetca, ktorého vlastnosti môžete meniť, nakreslite neprerušenú čiaru skrze zvolené popredie. Farby, ktoré označíte, sa zachovajú pre extrakciu. Na farbe štetca nezáleží. Je však lepšie nepoužívať farbu popredia. Dávajte pozor, aby ste neoznačili aj farbu pixlov pozadia.

  Obrázok 14.31. Kreslenie čiary cez popredie

  Kreslenie čiary cez popredie

  V tomto prípade je dôležité, aby čiara zasahovala do žltej oblasti kvetu na našom obrázku.


 3. Po uvoľnení tlačidla myši sa všetky neoznačené oblasti vyfarbia načierno.

  Obrázok 14.32. Oblasť, ktorá bude zahrnutá do výberu

  Oblasť, ktorá bude zahrnutá do výberu

 4. Na to, aby ste vytvorili požadovaný výber musíte ešte stlačiť kláves Enter.

  Obrázok 14.33. Popredie zahrnuté do výberu

  Popredie zahrnuté do výberu

[Note] Poznámka

Kým nestlačíte kláves Enter, zmeny sa kombináciou klávesov Ctrl+Z alebo výberom položiek z menu Select (Výber)None nedajú vrátiť späť. Do histórie zmien sa tieto zmeny nezapisujú. Ak chcete tento výber vymazať, musíte použiť iný nástroj.

2.8.2. Aktivácia nástroja

Nástroj Foreground Select (t. j. Výber popredia) môžete aktivovať viacerými spôsobmi:

 • kliknutím na príslušný symbol v Panely s nástrojmi ;

 • z hlavnej ponuky výberom položiek Tools (Nástroje)Selection Tools (Nástroje výberu)Foreground Select.

 • Tento nástroj nemá klávesovú skratku ale môžete ju definovať pomocou hlavnej ponuky výberom položiek Edit (Upraviť)Preferences (Nastavenia)Interface (Rozhranie)Configure Keyboard Shortcuts (Nastaviť klávesové skratky)Tools (Nástroje)Foreground Select.

2.8.3. Modifikačné klávesy (Východzie nastavenie)

Ctrl

Stlačením klávesu Ctrl môžete prepínať medzi kreslením výberu na popredie alebo pozadie.

2.8.4. Voľby

Obrázok 14.34. Voľby pre nástroj Foreground Select

Voľby pre nástroj Foreground Select

Za normálnych okolností sa voľby zobrazia v okne pripojenom na spodnej strane Panela s nástrojmi hneď, ako príslušný nástroj aktivujete. Ak nie, toto okno zobrazíte prostredníctvom hlavnej ponuky výberom položiek WindowsDockable DialogsTool Options (Nastavenia nástrojov).

Mode (Režim); Antialiasing (Vyhladzovanie); Feather edges (Zaoblenie hrán)
[Note] Poznámka

Viac informácií o voľbách, ktoré sú spoločné pre všetky tieto nástroje nájdete v časti Nástroje výberu. V tejto časti sú popísané iba voľby, ktoré sú špecifické pre tento nástroj.

Contiguous (t. j. spojitý, priliehajúci)

Ak je táto voľba aktivovaná, do výberu bude zahrnutá iba oblasť priliehajúca, alebo susediaca s čiarou, ktorú ste nakreslili cez popredie. V ostatných prípadoch sa do výberu dostanú všetky oblasti obrázka s rovnakou farbou.

Obrázok 14.35. Efekt voľby Contiguous (t. j. Spojité)

Efekt voľby Contiguous (t. j. Spojité)

Dve oddelené oblasti s rovnakou farbou. Označená je len ľavá oblasť obrázka (ľavý obdĺžnik).

Efekt voľby Contiguous (t. j. Spojité)

Voľba Contiguous je aktívna: do výberu je zahrnutá iba oblasť susediaca s nakreslenou čiarou.

Efekt voľby Contiguous (t. j. Spojité)

Voľba Contiguous nie je aktívna: do výberu sú zahrnuté obe oblasti obrázka, hoci sú od seba oddelené.


Interactive refinement (t. j. Interaktívne vylepšenie)

Do tejto skupiny patria voľby, ktoré s výberom pracujú presnejšie.

Mark foreground (t. j. Označiť popredie)

štandardné nastavenie. Na kreslenie sa použije farba popredia, ktorá je nastavená v Panely s nástrojmi. Farby pokryté nakreslenou čiarou budú zahrnuté do extrakcie.

Mark background (t .j. Označiť pozadie)

Túto voľbu môžete aktivovať označením začiarkavacieho políčka, alebo stlačením klávesu Ctrl. Kurzor myši sa zmení na symbol gumy. Použije sa farba pozadia nastavená v Panely s nástrojmi. Pixly výberu, ktoré majú rovnakú farbu ako vymazané pixly nebudú extrahované.

Small brush (Malý štetec) / Large brush (Veľký štetec)

Posuvník umožňuje upraviť veľkosť štetca, ktorý sa použije na kreslenie čiary cez obrázok. Malý štetec sa hodí na jemné detaily.

Smoothing (Vyhladzovanie)

Menšie hodnoty dávajú presnejšie hranice výberu ale môžu do výberu vniesť „diery“.

Preview color (Náhľad farby)

Na maskovanie pozadia máte na výber tri farby: červenú, zelenú a modrú.

Color Sensitivity (Citlivosť na farbu)

Tieto voľby sú založené na tzv. farebnom modely L*a*b. Ak váš obrázok obsahuje veľa pixlov rovnakej farby, ale odlišných odtieňov, na tomto mieste môžete rozšíriť citlivosť výberu aj na tieto farby.