12.7. Map Object (Mapovať objekt)

12.7.1. Prehľad

Obrázok 17.259. Filter Map Object (Mapovať objekt) aplikovaný na fotografiu.

Filter Map Object (Mapovať objekt) aplikovaný na fotografiu.

Pôvodný obrázok

Filter Map Object (Mapovať objekt) aplikovaný na fotografiu.

Aplikovaný filter Map Object (Mapovať objekt)


Tento filter obrázok mapuje na objekt (rovinu, guľu, kváder alebo cylinder).

12.7.2. Aktivácia filtra

Filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Map (Mapy)Map Object (Mapovať objekt).

12.7.3. Voľby

12.7.3.1. Náhľad

Náhľad obsahuje niekoľko možností využitia:

Preview (Náhľad)!

Náhľad je automatickou funkciu pre niektoré voľby. Ak chcete mať náhľad vždy aktuálny, po niektorých úpravách musíte použiť tlačidlo Náhľadu.

Keď je kurzor myši umiestnený v Náhľade, a karta Light (Svetlo) je otvorená, tvar kurzora sa zmení na malú ruku. Pomocou nej môžete umiestniť modrý bod (blue point), ktorý označuje zdroj prichádzajúceho svetla. Ak na karte Light (Svetlo) nastavíte negatívne hodnoty pre X a Y, modrý bod nemusí byť viditeľný.

Zoom out (Zmenšiť), Zoom in (Zväčšiť)

Tlačidlami mierky obrázok v Náhľade zväčšíte alebo zmenšíte. Ich efekt môže byť určitým spôsobom obmedzený, ale aj užitočný, pri veľkých obrázkoch.

Show preview wireframe (t. j. zobraziť mriežku v náhľade)

Pomocou tejto voľby pridáte do náhľadu mriežku, ktorá uľahčuje posun a rotáciu. Najlepšie funguje na rovinných útvaroch.

12.7.3.2. General Options (Všeobecné možnosti)

Obrázok 17.260. Voľby filtra Map Object (Mapovať objekt) (General - Všeobecné možnosti)

Voľby filtra Map Object (Mapovať objekt) (General - Všeobecné možnosti)

Map to (Mapovať na)

V rozbaľovacom zozname môžete nastaviť objekt na ktorý bude obrázok mapovaný. Môže to byť Plane (Rovina), Sphere (Guľa), Box (Hranol) alebo Cylinder (Valec).

Transparent background (Priesvitné pozadie)

Touto voľbou vytvoríte okolo objektu priesvitné pozadie. Ak táto voľba nie je označená, pozadie bude vyplnené aktuálnou farbou pozadia.

Tile source image (Opakovať zdrojový obrázok)

Ak presúvate rovinný objekt a posuniete ho prostredníctvom volieb karty Orientation (Orientácia), časť obrázka bude prázdna. Označením voľby Tile source image (Opakovať zdrojový obrázok), prázdne miesta vyplnia kópie zdrojového obrázka. Zdá sa, že táto voľba nefunguje pri iných typoch objektoch.

[Note] Poznámka

Túto voľbu môžete aplikovať iba na Rovinné objekty (Plane).

Create new image (Vytvoriť nový obrázok)

Ak je táto voľba označená, výsledkom aplikácie filtra bude vytvorený nový obrázok. Pôvodný obrázok ostane zachovaný.

Enable antialiasing (Povoliť vyhladzovanie)

Ak sa chcete vyhnúť nepríjemným zubatým okrajom, túto voľbu by ste mali označiť. Ak je táto voľba označená, k dispozícii budete mať dve nastavenia:

Depth (Hĺbka)

Určuje kvalitu vyhladzovania na úkor rýchlosti.

Threshold (Prah)

Voľba definuje obmedzenia vyhladzovania. Vyhladzovanie sa zastaví, ak rozdiely medzi hodnotami pixlov sú nižšie ako tu nastavená hodnota.

12.7.3.3. Light (Svetlo)

Obrázok 17.261. Voľby filtra Map Object (Mapovať objekt) (Light - Svetlo)

Voľby filtra Map Object (Mapovať objekt) (Light - Svetlo)

Light Settings (Nastavenie svetla)
Lightsource type (Typ svetelného zdroja)

V tomto rozbaľovacom zozname nájdete voľby ako sú Point light (Bodové svetlo), Directionnal light (Smerové svetlo) a No light (Bez svetla).

Lightsource color (Farba svetelného zdroja)

Kliknutím na toto tlačidlo otvoríte dialóg Voľba farby svetelného zdroja.

Position (Pozícia)

Ak je zvolená voľba Point light (Bodové svetlo), na tomto mieste môžete v súradniciach X, Y a Z určiť jeho Pozíciu (Position), (tzv. modrý bod).

Ak je zvolená voľba Directional light (Smerové svetlo), tieto X, Y a Z parametre určujú Smerový vektor (Direction vector) (efekt nie je zjavný).

12.7.3.4. Material (Materiál)

Obrázok 17.262. Voľby filtra Map Object (Mapovať objekt) (Material - Materiál)

Voľby filtra Map Object (Mapovať objekt) (Material - Materiál)

Intensity Levels (Úrovne intenzity)
Ambient (Okolie)

Množstvo farby na miestach, kde svetlo priamo nedopadá.

Diffuse (Rozptyl)

Intenzita pôvodnej farby pri ožiarení zdrojom svetla.

Reflectivity (Odraz)
Diffuse (Rozptyl)

Čím vyššie hodnoty nastavíte, tým viac svetla objekt odrazí (vyzerá svetlejšie).

Specular (Zrkadlenie)

Voľbou určíte intenzitu dopadajúceho svetla.

Highlight (Odlesk)

Čím vyššie hodnoty nastavíte, tým bude svetlo menej rozptýlené.

12.7.3.5. Orientation (Orientácia)

Obrázok 17.263. Voľby filtra Map Object (Mapovať objekt) (Orientation - Orientácia)

Voľby filtra Map Object (Mapovať objekt) (Orientation - Orientácia)

Position (Pozícia)

Tieto tri posuvníky a ich vstupné polia slúžia na polohovanie objektu v obrázku v súradnicovom systéme X, Y a Z. Súradnicový systém má svoj počiatok v ľavom hornom rohu.

Rotation (Otočenie)

Tieto tri posuvníky slúžia na otáčanie objektu okolo osí X, Y a Z.

12.7.3.6. Box (Hranol)

Táto karta sa zobrazí iba v prípade, že je zvolený objekt Box (Hranol).

Obrázok 17.264. Voľby filtra Map Object (Mapovať objekt) (Box - Hranol)

Voľby filtra Map Object (Mapovať objekt) (Box - Hranol)

Match Images to Box Faces (Mapovať obrázok na plochy hranola)

Funkcia tejto voľby je obsiahnutá už v samotnom pomenovaní: každej strane hranola môžete nastaviť obrázok. Tieto obrázky musia byť otvorené na obrazovke ešte pred samotným spustením filtra Map Object (Mapovať objekt).

Scale (Mierka)

Pomocou troch posuvníkov X, Y a Z môžete zmeniť veľkosť hranola vo všetkých smeroch.

12.7.3.7. Cylinder (Valec)

Táto karta sa zobrazí iba v prípade, že ste zvolili objekt Cylinder (Valec).

Obrázok 17.265. Voľby filtra Map Object (Mapovať objekt) (Cylinder - Valec)

Voľby filtra Map Object (Mapovať objekt) (Cylinder - Valec)

Images for the Cap Faces (Obrázky pre uzatváracie plochy)

Funkcia tejto voľby je obsiahnutá už v samotnom názve. Obrázky musia byť otvorené na obrazovke ešte pred samotným spustením filtra Map Object (Mapovať objekt).

Size (Veľkosť)
Radius (Polomer)

Týmto posuvníkom a jeho vstupným poľom nastavíte polomer valca. Žiaľ, toto nastavenie môžete aplikovať len na obrázok mapovaný na valec a pri prevzorkovaní tohto obrázka tak, aby sa prispôsobil veľkosti nového valca. Bolo by lepšie, ak by existovala možnosť nastaviť veľkosť valca ešte pred samotným mapovaním. Tak by sme mohli mapovať celý obrázok.

Length (Dĺžka)

Voľbou nastavíte výšku valca.