6.3. Hurl (Výpadky)

6.3.1. Prehľad

Obrázok 17.128. Príklad na filter Hurl (Výpadky)

Príklad na filter Hurl (Výpadky)

Pôvodný obrázok

Príklad na filter Hurl (Výpadky)

Aplikovaný filter Hurl (Výpadky)


Tento filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Noise (Šum)Hurl (Výpadky).

Filter Hurl (Výpadky) zmení farbu každého pixla na náhodnú, čím vytvorí skutočný náhodný šum. Všetky farebné kanále, vrátane alfa kanála (ak je prítomný), budú zmenené náhodne. Všetky možné hodnoty sú určené na základe rovnakej pravdepodobnosti. Pôvodné hodnoty sa do úvahy neberú. Ovplyvnené budú všetky alebo iba niektoré pixly aktívnej vrstvy alebo výberu. Percento ovplyvnených pixlov určuje voľba Randomization (Náhodnosť) (%).

6.3.2. Voľby

Obrázok 17.129. Voľby filtra Hurl (Výpadky)

Voľby pre filter Hurl (Výpadky)

Random seed (Náhodné semeno)

Voľbou nastavíte náhodnosť výpadkov. Ak sa v rovnakej situácii použije rovnaká hodnota, výsledok filtra bude rovnaký. Rozdielne hodnoty voľby znamenajú rozdielne výsledky. Hodnoty pre Náhodné semeno môžete vložiť manuálne alebo ich vytvoriť náhodne pomocou tlačidla New Seed (Nová báza).

Ak je začiarkavacie políčko Randomize (Náhodne) označené, hodnotu voľby nemôžete zadať manuálne. Vytvorí sa náhodne, a to vždy pri každom použití filtra. Ak políčko ostane neoznačené, filter si bude pamätať naposledy použitú hodnotu Náhodného semena.

Randomization (Náhodnosť) (%)

Týmto posuvníkom nastavíte percento ovplyvnených pixlov aktívnej vrstvy alebo výberu. Čím vyššiu hodnotu nastavíte, tým viac pixlov bude filtrom ovplyvnených.

Repeat (Opakovanie)

Touto voľbou určíte počet opakovaní aplikácie filtra. V tomto prípade filter nie je veľmi užitočný. Rovnaký výsledok môžete získať rýchlejšie, ak použijete vyššie hodnoty pre voľbu Randomization (Náhodnosť) (%).