3.2. Kresliace nástroje (Brush Tools) - Ceruzka (Pencil), Štetec (Paintbrush), Rozprašovač (Airbrush)

Obrázok 14.49. Príklad kreslenia

Príklad kreslenia

Tri ťahy nakreslené rovnakým tvarom štetca (Fuzzy brush v rámiku vľavo hore): Ceruzka (vľavo), Štetec (v strede) a Rozprašovač (vpravo).


Nástroje tejto skupiny patria v GIMPe medzi základné nástroje kreslenia. Keďže majú veľa spoločných vlastností, v tejto časti si ich môžeme popísať na jednom mieste naraz. Vlastnosti spoločné pre všetky tieto nástroje sú popísané v časti Spoločné vlastnosti. Vlastnosti, ktoré sa vzťahujú k jednotlivým nástrojom sú popísané v častiach venovaných jednotlivým nástrojom.

Nástroj Ceruzka je najhrubší nástroj tejto skupiny. Výsledkom jej použitia sú tvrdé, ostro ohraničené stopy bez vyhladzovania. Nástroj Štetec je niekde v strede: patrí medzi najčastejšie používané nástroje tejto skupiny. Nástroj Rozprašovač je najflexibilnejší nástroj, čo sa týka ovládania. Na druhej strane, práve táto flexibilita spôsobuje, že nástroj sa ovláda ťažšie ako Štetec.

Všetky tieto nástroje používajú rovnaké stopy a rovnaké voľby pre nastavenie farieb, základných paliet alebo prechodov. Všetky sa dajú použiť v širokom spektre rôznych režimov.

3.2.1. Modifikačné klávesy

Ctrl

Stlačením klávesu Ctrl zmeníte každý jeden z týchto nástrojov na nástroj Color Picker (Farebná pipeta): kliknutím na ľubovoľný pixel v ľubovoľnej vrstve nastavíte farbu popredia na farbu, akú má tento konkrétny pixel (zvolená farba sa zobrazí vo farebnej oblasti Panelu s nástrojmi).

Shift

Týmto klávesom nástroje prepnete do režimu rovných čiar. Podržaním klávesu Shift počas kliknutia na Tlačidlo 1 myši, vytvoríte rovnú čiaru. Nasledujúcim kliknutím môžete pokračovať v kreslení rovných čiar, ktoré začínajú z koncového bodu poslednej čiary.