8.23. Gradient Map (Mapa prechodu)

8.23.1. Prehľad

Obrázok 16.167. Príklad na filter Gradient Map (Mapa prechodu)

Príklad na filter Gradient Map (Mapa prechodu)

Príklad na filter Gradient Map (Mapa prechodu) Hore: Pôvodný obrázok V strede: prechod. Dole: výsledok po aplikovaní prechodu do pôvodného obrázka; filter Gradient Map (Mapa prechodu).


Tento filter používa aktuálny prechod zobrazený v Panely s nástrojmi v oblasti Brush/Pattern/Gradient na zmenu farieb aktívnej vrstvy alebo výberu. Ak chcete filter použiť, najprv z dialógu Gradients (Prechody) vyberte požadovaný prechod. Potom vyberte časť obrázka, ktorú chcete zmeniť. Aktivujte filter. Filter beží automaticky, a to bez otvorenia akéhokoľvek dialógu. Nevyžadujú sa žiadne ďalšie vstupné údaje. Filter využíva intenzitu farieb (0 - 255). Najtmavšie pixly sú umiestnené na ľavom okraji prechodu; najsvetlejšie pixly sú v prechode na pravom konci. Stredné hodnoty jasu zodpovedajú stredným tónom farieb.

8.23.2. Aktivácia filtra

Filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Colors (Farby)Map (Mapa)Gradient Map (Mapa prechodu).