3.4. Dialóg Prechody (Gradients)

Obrázok 15.39. Obrázok ilustruje dialóg Gradients (Prechody)

Obrázok ilustruje dialóg Gradients (Prechody)

Dialóg Gradients (Prechody) ponúka paletu prechodov. Prechody predstavujú súbor farieb v lineárnej škále. Používajú sa s nástrojom Blend (Prechody) a niektorými ďalšími operáciami. Tento dialóg ponúka prístup k niektorým funkciám na úpravu prechodov. Prechod môžete vybrať kliknutím naň v zozname: zobrazíte ho tak v oblasti Brush/Pattern/Gradient v Panely s nástrojmi. Niektoré pekné prechody nájdete už v inštalácii GIMPu. Ďalšie prechody môžete vytvoriť pomocou Editora prechodov (Gradient Editor). Všeobecné informácie o prechodoch a spôsobe ich použitia v GIMPe môžete nájsť v časti Prechody (Gradients).

Prvých päť prechodov predstavuje prechody len čiastočne: zobrazujú prechody medzi farbami popredia a pozadia, len sa miešajú iným spôsobom.

 • FG to BG (Hardedge): ostrý prechod medzi čiernou a bielou.

 • FG to BG (HSV clock-wise/counter-clockwise Hue) - Popredie do pozadia (HSV proti smeru hodinových ručičiek): všetky odtiene vo farebnom kruhu medzi farbami popredia a pozadia, v smere aj proti smeru hodinových ručičiek.

 • FG to BG (RGB) - Popredie do pozadia (RGB): prednastavený prechod medzi farbami popredia a pozadia v režime RGB.

 • FG to Transparent - Popredie do priesvitna: používa len jednu farbu (farbu Popredia) z úplnej nepriesvitnosti do úplnej priesvitnosti. Tento prechod je veľmi užitočný keď robíte koláž s jemným prechodom obrázkov alebo vytvárate obrázky s efektom hmly.

3.4.1. Aktivácia nástroja

Dialóg Gradients (Prechody) patrí medzi dokovateľné dialógy; viď. Časť 2.3, „Dialógy a dokovanie dialógov“.

Dialóg môžete zobraziť:

 • z hlavnej ponuky výberom položiek: Windows (t. j. Okná)Dockable Dialogs (t. j. Dokovateľné dialógy)Gradients (Prechody);

 • z ponuky kariet ľubovolného dialógu kliknutím na symbol a výberom položiek Add Tab (Pridať kartu)Gradients (Prechody),

 • z Panelu s nástrojmi kliknutím na aktuálny prechod v oblasti Štetec/Vzorka/Prechod.

 • z obrázka použitím klávesovej skratky Ctrl+G.

V ponuke Windows (t. j. Okná) sa nachádza zoznam otvorených okien. Tento zoznam existuje len vtedy, ak máte otvorený minimálne jeden dialóg. V tomto prípade môžete dialóg Gradients (Prechody) otvoriť z hlavnej ponuky výberom položiek: Windows (t. j. Okná)Gradients (Prechody).

3.4.2. Použitie dialógu Gradients (Prechody)

Najzákladnejšou, a pritom najpoužívanejšou operáciou s dialógom je výber prechodu. Prechod vyberiete zo zoznamu jednoduchým kliknutím. Požadovaný prechod takto aktivujete a môžete ho použiť pri ďalších manipuláciách využívajúcich prechod.

Dvojitým kliknutím na prechod otvoríte Editor prechodov (Gradient Editor). V ňom môžete zmeniť meno prechodu. Majte na pamäti, že zmeniť môžete meno iba toho prechodu, ktorý ste sami vytvorili, nie tých, ktoré sú dodávané v inštalácii GIMPu. Ak sa pokúsite zmeniť meno predinštalovaného prechodu, meno síce zmeníte, ale akonáhle stlačíte kláves Enter alebo niečo iné, prechod sa vráti k svojmu pôvodnému menu. Toto pravidlo platí pre všetky predinštalované súčasti GIMPu: štetce, vzorky, prechody atď. Meniť môžete iba to, čo ste sami vytvorili.

Režim Grid/List (Mriežka/Zoznam)

V ponuke Kariet môžete zvoliť medzi voľbami View as Grid (Zobraziť ako mriežku) a View as List (Zobraziť ako zoznam). V režime Zobraziť ako mriežku (Grid mode) prechody sú zobrazené vo forme vedľa a pod seba uložených symbolov. V tomto režime to vyzerá celkom oslnivo. Lenže ak budete potrebovať vybrať jeden konkrétny prechod, zistíte, že to vďaka vizuálnemu ovplyvňovaniu susedných prechodov nebude také jednoduché. Prednastavený režim Zoznam je užitočnejší. Jednotlivé prechody sú zoradené pekne pod sebou spolu so svojim menom.

Veľkosť náhľadu na prechod upravíte v ponuke Karty voľbou Preview Size (Veľkosť náhľadu).

Tlačidlá v spodnej časti dialógu umožňujú prechody upravovať viacerými spôsobmi:

Edit Gradient (Upraviť prechod)

Týmto tlačidlom otvoríte Editor prechodu (Gradient Editor).

New Gradient (Nový prechod)

Pomocou tohto tlačidla otvoríte Editor prechodu s jednoduchým prechodom v šedej škále. Jeho úpravou vytvoríte nový prechod. Vami vytvorené prechody sa ukladajú v osobnom adresári gradients. Keď GIMP otvoríte, nové prechody automaticky načítate. (V dialógu Preferences (Nastavenia) môžete tento priečinok zmeniť, prípadne vytvoriť nový.)

Duplicate Gradient (Duplikovať prechod)

Týmto tlačidlom vytvoríte kópiu aktívneho prechodu. Ak keď nemáte práva upravovať originál, kópiu gradientu upravovať môžete.

Delete Gradient (Odstrániť prechod)

Pomocou tohto tlačidla prechod vymažete. Teda iba ak máte príslušné práva. Program si bude vyžadovať povolenie pred samotným vymazaním štetca.

Refresh Gradients (Obnoviť prechody)

Ak do svojho osobného adresára gradients pridáte nové prechody inak, ako pomocou príslušného dialógu, týmto tlačidlom prechody znovu načítate. To znamená, že všetky prechody budete mať prístupné bez nutnosti reštartovať GIMP.

Funkciu Obnoviť prechody máte dostupnú aj z vyskakovacieho okna, ktoré otvoríte kliknutím na pravé tlačidlo myši ľubovolne do zoznamu prechodov. Túto funkciu otvoríte aj z ponuky Karty.

Obrázok 15.40. Ponuka Gradients (Prechody)

Ponuka Gradients (Prechody)

V tejto ponuke nájdete aj ďalšie funkcie:

Save as POV-Ray...(Uložiť ako POV-Ray...)

Týmto príkazom môžete prechod uložiť vo formáte, ktorý používa POV-Ray 3D ray-tracing program.

Copy Gradient Location (Kopírovať umiestnenie prechodu)

Týmto príkazom môžete kopírovať umiestnenie súboru s prechodmi. Môžete ho potom použiť v textovom editore.

Custom Gradient... (t. j. Používateľský prechod)

Týmto príkazom vytvoríte vzorku obrázka vyplneného zvoleným prechodom. V dialógovom okne môžete nastaviť šírku a výšku obrázka ako aj smer prechodu.

Save as CSS (Uložiť ako CSS)

CSS (Cascading Style Sheets) je jazyk používaný pri zobrazení formátovania súborov HTML a XML, napr. farby pozadia, veľkosť písma a tiež prechodu pozadia. Zásuvný modul Save as CSS predstavuje CSS3 generátor lineárnych prechodov.Pomocou neho môžete uložiť CSS3 kód (snippet) obsahujúci dáta pre daný prechod GIMPu. Tento kód predstavuje textový súbor: môžete ho kopírovať a vložiť do „stylesheet-u“ súboru HTML. Po otvorení HTML súboru vo Firefoxe, Chrome alebo Safari zobrazíte pozadie takto kódovanej webovej stránky. Takýto CSS3 kód môžete použiť aj ako pozadie súborov formátu SVG.

Nasleduje príklad kódu Modro-Zeleného prechodu:

CSS snippet vytvorený príkazom Save as CSS (Uložiť ako CSS) 


background-image: linear-gradient(top, rgb(0,123,255) 0%, rgb(72,226,255) 56%,
     rgb(0,255,161) 100%);
background-image: -moz-linear-gradient(center top, rgb(0,123,255) 0%,rgb(72,
    226,255) 56%,rgb(0,255,
    161) 100%);
background-image: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom,
     color-stop(0.000, rgb(0,123,255)),color-stop(0.566, rgb(72,226,255)),
    color-stop(1.000, rgb(0,255,161)));
              

3.4.2.1. Tagovanie (Tagging)

Zobrazenie vzoriek môžete upraviť pomocou tagov. Viď. Časť 3.6, „Tagging (Tagovanie)“.

3.4.3. Editor prechodov

Obrázok 15.41. Editor prechodov (Gradient editor)

Editor prechodov

Gradient Editor umožňuje upravovať farby prechodu. Môžete ho však použiť iba na prechody, ktoré ste sami vytvorili (alebo na kópiách systémových prechodov). Editor prechodov nemôžete použiť na prechodoch ktoré sú dodávané v inštalácii GIMPu. Jedná sa o veľmi výkonný nástroj, ktorý si vyžaduje trochu viac úsilia, ak ho chcete dokonale pochopiť. Podstatou je, že prechod môžeme rozdeliť do série susediacich segmentov. Každý segment pozostáva z plynulého prechodu z jednej farbu v ľavej časti do druhej farby v pravej časti. Editor prechodu umožňuje dať dokopy ľubovolný počet segmentov s akoukoľvek farbou na ľavej a pravej časti každého segmentu. Taktiež môžete použiť niekoľko volieb tvarov prechodov medzi ľavou a pravou stranou segmentu.

3.4.3.1. Ako aktivovať Editor prechodov (Gradient Editor)

Editor prechodov (Gradient Editor) môžete aktivovať niekoľkými spôsobmi:

 • dvojitým kliknutím na symbol prechodu v dialógu Prechody (Gradients),

 • z kontextovej ponuky, ktorú otvoríte kliknutím pravým tlačidlom myši na meno prechodu,

 • z dialógu Prechody (Gradient) kliknutím na tlačidlo Edit gradient (Upraviť prechod) ,

 • z dialógu Prechody (Gradient) kliknutím na symbol v ponuke Gradient (Prechody).

3.4.3.2. Zobrazenie
Name (Názov)

V oblasti mena nájdete tlačidlo ponuky karty (malý trojuholník).

Okno náhľadu na prechody

Pod menom prechodu vidíte výsledok svojej práce ak ste aktivovali voľbu Instant update (Okamžitá aktualizácia). V opačnom prípade sa zmeny zobrazia až po uvoľnení tlačidla myši.

Ak kurzor myši jednoducho presúvate naprieč týmto náhľadom, kurzor pracuje podobne ako farebná pipeta. Hodnoty pixlov, do ktorých umiestnite kurzor, sa zobrazujú trochu zvláštnym spôsobom. Position (Pozícia) predstavuje číslo udávané na tri desatinné miesta; od 0.000 v ľavej časti po 1.000 v pravej časti prechodu. Hodnoty RGB, HSV, Intensity a Opacity tiež predstavujú pomer...

Ak do náhľadu kliknete a potiahnete zobrazíte iba hodnoty Position a RGB. Prechod však posuniete do farby popredia v prvých štyroch prechodoch zo zoznamu (stlačením klávesu Ctrl farbu presuniete do farby pozadia).

Posuvníky Range Selection/Control

Pod náhľadom na prechod nájdete súbor malých čiernych a bielych trojuholníkov. Tieto trojuholníky vám umožňujú upraviť koncové a stredové body náhľadu na prechod. Segment predstavuje priestor medzi dvoma nasledujúcimi čiernymi trojuholníkmi. Vo vnútri každého segmentu sa nachádza biely trojuholník, ktorý predeľuje farby segmentu. Podobne, ako stredový posuvník v nástroji Levels (Úrovne). Kliknutím medzi dva čierne trojuholníky segment vyberiete. Zmení farbu z bielej na modrú. Rozsah segmentu môžete určiť kliknutím a potiahnutím trojuholníkov. Zvolený rozsah vždy obsahuje niekoľko za sebou idúcich segmentov. Ak pri kliknutí a potiahnutí trojuholníkov niektoré susedné „preskočíte“, zhrniete ich do rozsahu automaticky. Ak je označená voľba Instant update (Okamžitá aktualizácia) zmeny sa okamžite prejavia v náhľade akonáhle potiahnete niektorý z posuvníkov; ak voľba označená nie je, zmena sa prejaví až po uvoľnení tlačidla myši.

Posúvať môžete posuvníky, segmenty aj výbery. Ak kliknete a posuniete posuvník, presuniete iba zodpovedajúci prechod. Ak kliknete a presuniete segment tento segment môžete presunúť až po nasledujúci trojuholník. Ak kliknete a posuniete segment alebo selekciu pri stlačenom klávese Shift, môžete posunúť tento segment alebo výber a stlačiť alebo roztiahnuť susediaci segment.

Scrollbar (Posuvník)

Pod posuvníkom s trojuholníkmi sa nachádza druhý posuvník. Tento posuvník aktivujete až keď použijete tlačidlá priblíženia. Tie nájdete v spodnej časti panelu.

Feedback Area (t. j. odkazová oblasť)

Hneď pod veľkým náhľadom na prechod a posuvníkmi sa nachádza menšie farebné okienko. Zobrazuje sa v ňom farba prechodu na mieste kurzora. V tejto odkazovej oblasti nájdete informácie o aktuálnej farbe a užitočnú nápoveď alebo odkazy.

Buttons (Tlačidlá)

V spodnej časti dialógu nájdete päť tlačidiel:

Save (Uložiť)

Kliknutím na toto tlačidlo prechod uložíte v súčasnej podobe do osobného priečinka gradients. Takto uložený prechod sa automaticky načíta pri nasledujúcom spustení GIMPu.

Revert (Vymeniť)

Kliknutím na toto tlačidlo vrátite späť všetky úpravy. (Hoci v čase písania tohto manuálu táto funkcia ešte nebola implementovaná.)

Zoom Out (Zmenšiť)

Kliknutím na toto tlačidlo zobrazenie prechodu zúžite.

Zoom In (Zväčšiť)

Kliknutím na toto tlačidlo zobrazenie prechodu roztiahnete. Týmto aktivujete aj posuvník nachádzajúci sa pod posuvníkom s trojuholníkmi.

Zoom All (Zväčšiť všetko)

Kliknutím na toto tlačidlo zmeníte veľkosť zobrazenia náhľadu na prechod na veľkosť okna.

3.4.3.3. Ponuky Editora prechodov (Gradient Editor)

Obrázok 15.42. Ponuky Editora prechodov (Gradient Editor)

Ponuky Editora prechodov (Gradient Editor)

Ponuky Editora prechodov aktivujete buď kliknutím na pravé tlačidlo myši v náhľade na prechod, alebo výberom najvrchnejšej voľby v ponuke Karty. Ponuky vám umožňujú upraviť koncové body (ľavé a pravé hraničné farby každého segmentu), farby prechodu, vybrať farebný model a upravovať segmenty. Tento editor môžete využiť iba na vlastné prechody alebo kópie systémových prechodov.

V ponuke môžete nájsť nasledujúce príkazy:

Editing endpoint's color (Úpravy koncových bodov)

Left/Right color type (Ľavý/Pravý typ farby)

Týmto príkazom otvoríte podponuku:

Obrázok 15.43. Podponuka Ľavý/Pravý typ farby

Podponuka Ľavý/Pravý typ farby

Táto podponuka umožňuje vybrať farbu koncového bodu z farieb popredia a pozadia. Vždy, keď zmeníte farbu popredia alebo pozadia, farbu tohto koncového bodu môžete zmeniť tiež. Alternatívou môže byť možnosť Fixed.

Left [Right] Endpoint's Color (Farba Ľavého [Pravého] koncového bodu)

Tieto voľby vám umožňujú vybrať farbu z príslušného koncového bodu použitím Editora farieb.

[Note] Poznámka

Tento príkaz je príbuzný predchádzajúceho a inaktivujete ho hneď ako pre Left [Right] Color Typ zvolíte inú možnosť než Fixed.

Load Left [Right] Color From (Načítať ľavú [pravú] farbu z)

Obrázok 15.44. Podponuka Load Color From (Načítať farbu z)

Podponuka Load Color From (Načítať farbu z)

Tieto voľby vám dávajú viacero alternatívnych možností ako priradiť farbu koncovým bodom. Z podponuky môžete vybrať (predpokladajme, že uvažujeme o ľavom koncovom bode):

Left Neighbor's Right Endpoint (Ľavý koncový bod pravého suseda)

Touto voľbou farbu pravého koncového bodu segmentu susediaceho po ľavej strane priradíte ľavému koncovému bodu na zvolenom rozsahu.

Right Endpoint (Pravý koncový bod)

Touto voľbou farbu pravého koncového bodu na zvolenom rozsahu priradíte ľavému koncového bodu.

FG/BG color (t. j. Farba popredia/Pozadia)

Touto voľbou aktuálna farba popredia alebo pozadia, ako ju vidíte v Panely s nástrojmi, priradíte koncovému bodu. Majte na pamäti, že neskoršou zmenou farby popredia alebo pozadia, nezmeníte farby koncových bodov.

RGBA blok

V nasledujúcej oblasti sa nachádza 10 pamäťových slotov. Ku každej tejto položke môžete priradiť farbu pomocou voľby Save (Uložiť) (viď. nižšie). Ak vyberiete niektorý zo slotov, túto farbu priradíte ku koncovému bodu.

Save Left [Right] Color To (Uložiť ľavú [pravú] farbu do)

Touto voľbou príslušnú farbu koncového bodu priradíte do pamäťového slotu z podponuky.

Funkcia prechodov a farbenia segmentu

Funkcia prechodu pre segment

Obrázok 15.45. Podponuka funkcií prechodov

Podponuka funkcií prechodov

Touto voľbou určíte smer prechodu od jedného koncového bodu v rozsahu (segment alebo výber) k druhému pomocou nastavenia špecifického typu funkcie na koncový alebo stredný bod rozsahu:

Linear (Lineárna)

Štandardné nastavenie. Farby prechádzajú od jedného koncového bodu rozsahu k druhému lineárne.

Curved (Zakrivená)

Prechod sa mení rýchlejšie ku koncu rozsahu ako v jeho strede.

Sinusoidal (Sínusoidný)

Táto voľba predstavuje protiklad k typu Curved (Zakrivená). Prechod sa mení oveľa rýchlejšie v centrálnej oblasti rozsahu ako na jeho koncoch.

Spherical (increasing) (Sférická (vzostupná))

Prechod sa mení rýchlejšie v ľavej časti rozsahu ako v jeho pravej časti.

Spherical (decreasing) (Sférická (zostupná))

Prechod sa mení rýchlejšie v pravej časti ako v ľavej.

Coloring Type for Segment (Typ vyfarbenia pre segment)

Obrázok 15.46. Podponuka Typ vyfarbenia

Podponuka Typ vyfarbenia

Táto voľba predstavuje prídavnú funkciu, ktorou môžete určiť typ prechodu od jedného koncového bodu k druhému: môžete vybrať, či budete pracovať v priestore RGB alebo HSV.

Úprava segmentov

Flip Segment (Preklopiť segment)

Touto voľbou preklopíte zvolený rozsah (segment alebo výber) sprava doľava.Preklopíte tak všetky farby aj umiestnenie koncových bodov.

Replicate Segment (Replikovať segment)

Touto voľbou stlačíte zvolený rozsah (segment alebo výber) do dvoch častí. Každá časť je presnou, stlačenou, kópiou pôvodného rozsahu.

Split Segment at Midpoint (Rozdeliť segment v strednom bode)

Touto voľbou každý segment vo zvolenom rozsahu rozdelíte na dva segmenty. Segment rozdelíte v mieste bieleho trojuholníka.

Split Segment Uniformly (Rovnomerne rozdeliť segment)

Táto voľba sa podobá na predchádzajúcu s tým rozdielom, že každý segment rozdelí na dva presne v polovici medzi koncovými bodmi. Nie v mieste bieleho trojuholníka.

Delete Segment (Zmazať segment)

Touto voľbou zmažete všetky segmenty na zvolenom rozsahu (segment alebo výber). Zmazané segmenty nahradíte čiernym trojuholníkom umiestneným v strede. Celý segment sa natiahne ku koncovým bodom tak, že na segmente nevznikne prázdny priestor.

Re-center Segment's midpoint (Opäť vycentrovať stredný bod segmentu)

Touto voľbou presuniete biely trojuholník presne do stredu rozsahu medzi dva susediace čierne trojuholníky.

Re-distribute Handles in Segment (Opäť rozložiť riadiace body v segmente)

Touto voľbou popresúvate čierne a biele trojuholníky na zvolenom rozsahu tak, že budú od seba rovnomerne rozmiestnené.

Prechody farieb

Tieto voľby sú prístupné iba ak zvolíte viac ako jeden segment.

Blend Endpoints' Colors (Farby koncových bodov prechodu)

Touto voľbou spriemerujete farby vnútorných koncových bodov v rozsahu tak, aby prechody medzi jednotlivými segmentami boli hladké.

Blend Endpoints' Opacity (Krytie koncových bodov prechodu)

Táto voľba sa podobá svojim účinkom na predchádzajúcu s tým rozdielom, že namiesto farby pracuje s krytím.

Upozornenie Upozornenie

V Editore prechodov nenájdete možnosť undo, t. j. jednotlivé kroky nemôžete vrátiť späť. Preto pracujte s rozvahou.

3.4.3.4. Príklady na použitie Editora prechodov

Všetky tieto príklady môžu vyzerať trochu nudne. Tu je príklad na objasnenie pointy:

 1. Otvorte dialóg Gradient (Prechody). Kliknite na položku New Gradient (Nový prechod) . Otvoríte Editor prechodov so zobrazeným prechodom od čiernej po bielu.

  Obrázok 15.47. Nový prechod

  Nový prechod

 2. V tomto novom Prechode kliknite pravým tlačidlom myši a zvoľte položku Split Segment Uniformly (Rovnomerne rozdeliť segment). Ak chcete môžete upraviť počet segmentov.

  Obrázok 15.48. Prechod s tromi segmentami

  Prechod s tromi segmentami

  Každý segment je ohraničený dvoma čiernymi trojuholníkovými posuvníkmi. Kliknutím na segment ho aktivujete. Stlačením klávesu Shift môžete vybrať niekoľko spojitých segmentov.


 3. Kliknutím na pravé tlačidlo myši v prechode otvoríte kontextovú ponuku. Pre zvolený segment alebo skupinu segmentov nastavte Left Endpoint Color (Farba ľavého koncového bodu) a Right Endpoint Color (Farba pravého koncového bodu).

  Obrázok 15.49. Vyfarbenie prvého segmentu

  Vyfarbenie prvého segmentu

  Pre ľavý koncový bod sme vybrali červenú, pre pravý koncový bod zase žltú.


 4. Pre ďalšie segmenty použite rovnaký postup. Na dosiahnutie rôznych efektov môžete nakoniec použiť funkcie prechodov pre segment.