5.5. Save File (Uložiť súbor)

Príkazom Save (Uložiť) obrázok uložíte na disk. Od verzie GIMP-2.8 týmto príkazom uložíte iba natívny formát GIMPu - XCF. Ak sa snažíte uložiť iný ako XCF formát, zobrazí sa chybová hláška:

Viď. Časť 1.1, „Save (Uložiť)/ Export obrázkov“.

Ak ste už predtým obrázok uložili, predchádzajúca verzia sa prepíše novou. Ak ste obrázok ešte neuložili, príkazom Save (Uložiť) otvoríte dialóg Save Image (Uložiť obrázok).

Ak budete chcieť program ukončiť bez toho, aby ste obrázok uložili, GIMP si bude žiadať potvrdenie vášho úmyslu. Samozrejme, iba ak je v dialógu Preferences (Nastavenia), na karte Environment (Prostredie) označená voľba Confirm closing of unsaved images (Potvrdiť uzatvorenie neuložených obrázkov).

Obrázok 15.77. Dialóg Save Image (Uložiť obrázok)

Dialóg Save Image (Uložiť obrázok)

5.5.1. Aktivácia dialógu

  • Tento príkaz môžete nájsť aj v hlavnej ponuke výberom položiek File (Súbor)Save (Uložiť),

  • alebo ho vykonať z klávesnice pomocou klávesovej skratky Ctrl+S.

5.5.2. Dialóg Save Image (Uložiť obrázok)

Pomocou tohto dialógu môžete priamo upraviť meno súboru (prednastavené je Untitled.xcf (Bez názvu.xcf)) alebo meno vybrať zo zoznamu. Znovu opakujeme, že uložiť môžete iba formát XCF. Zároveň môžete nastaviť cieľ uloženia obrázka Save in Folder (Uložiť do priečinka). Ak je to potrebné, môžete vytvoriť nový priečinok.

Select File Type (Vybrať typ súboru) Ak túto položku rozbalíte, zo zoznamu môžete vybrať komprimovaný formát pre súbor XCF: