3.5. Dialóg Palety (Palletes)

Paleta je súbor farieb uložených bez poradia. Základné informácie týkajúce sa paliet a ich použitia nájdete v časti Palety.

Dialóg Palettes (Palety) sa používa na výber palety. Paletu aktivujete kliknutím na jej miniatúru zobrazenú v mriežke alebo v zozname dialógu. Spolu s inštaláciou GIMP ste dostali niekoľko viac menej náhodne vybraných paliet. Ďalšie môžete do GIMPu pridať sami. Dialóg Palettes (Palety) vám ponúka prístup aj k ďalším operáciám zameraných na vytvorenie nových paliet alebo na manipuláciu s už existujúcimi paletami.

[Note] Poznámka

Dialóg Palettes (Palety) nie je to isté ako Index Palette dialog. Ten druhý sa používa pri úpravách mapy farieb indexovaných obrázkov.

3.5.1. Aktivácia nástroja

Dialóg Palettes (Palety) patrí medzi dokovateľné dialógy; viď. Časť 2.3, „Dialógy a dokovanie dialógov“.

Dialóg môžete zobraziť:

  • z hlavnej ponuky výberom položiek: Windows (Okná)Dockable Dialogs (Dokovateľné dialógy)Palettes (Palety);

  • z ponuky kariet kliknutím z ľubovolného dialógu kliknutím na symbol a výberom položky Add Tab (Pridať kartu)Palettes (Palety).

3.5.2. Použitie dialógu Palettes (Palety)

Kliknutím na konkrétnu paletu v dialógu túto paletu aktivujete a zobrazíte Editor paliet (Palette Editor). Kliknutím na ľubovolnú farbu v editore môžete nastaviť farby popredia a pozadia. V dialógu Palety sa môžete pohybovať aj pomocou šípkových klávesov.

Dvojitým kliknutím na meno palety (v režime Zoznam) môžete jej meno zmeniť. Majte na pamäti, že meno môžete zmeniť iba tej palete, ktorú ste sami pridali, nie tých, ktoré sú dodávané v inštalácii GIMPu. Ak sa pokúsite zmeniť meno tej palete, ku ktorej nemáte potrebné práva, akonáhle stlačíte kláves enter alebo použijete iný príkaz, meno vzorky sa vráti na svoje pôvodné.

Režim Grid/List (Mriežka/Zoznam)

Obrázok 15.50. Dialógové okno Palety

Dialógové okno Palety

Náhľad v režime Grid (Mriežka)

Dialógové okno Palety

Náhľad v režime List (Zoznam)


V ponuke Kariet môžete zvoliť medzi voľbami View as Grid (Zobraziť ako mriežku) a View as List (Zobraziť ako zoznam). V režime Zobraziť ako mriežku (Grid) palety budú zobrazené vo forme vedľa a pod seba uložených symbolov. V tomto režime svoju paletu nájdete jednoduchšie. V režime Zoznam (List), ktorý je prednastavený, sú jednotlivé palety zobrazené vo forme zoznamu spolu s menami.

Voľbou Preview Size (Veľkosť náhľadu) upravíte veľkosť farebnej bunky v náhľade.

Tagovanie (Tagging)

Zobrazenie paliet môžete upraviť pomocou tzv. tagov. Viď. Časť 3.6, „Tagging (Tagovanie)“.

Tlačidlá v dialógu Palety (Palletes).

Pod náhľadom na paletu, v spodnej časti dialógového okna, nájdete niekoľko tlačidiel:

Edit Palette (Upraviť paletu)

Týmto tlačidlom zobrazíte Časť 3.5.4, „Editor paliet (Palette Editor)“.

New Palette (Nová paleta)

Viac informácií o tomto tlačidle viď. New Palette (Nová paleta).

Duplicate Palette (Duplikovať paletu)

Viac informácií o tomto tlačidle viď. Duplicate Palette (Duplikovať paletu).

Delete Palette (Odstrániť paletu)

Viac informácií o tomto tlačidle viď. Delete Palette (Odstrániť paletu).

Refresh Palettes (Obnoviť palety)

Viac informácií o tomto tlačidle viď. Refresh Palettes (Obnoviť palety).

3.5.3. Vyskakovacia ponuka Palettes (Palety)

Obrázok 15.51. Vyskakovacia ponuka Palettes

Vyskakovacia ponuka Palettes (Palety)

Kliknutím na pravé tlačidlo myši v dialógu Palety zobrazíte vyskakovaciu ponuku Palettes (Palety). Ponuku zobrazíte aj výberom najvrchnejšej položky v dialógu kariet ().

Edit Palette (Upraviť paletu)

Položka Edit Palette (Upraviť paletu) predstavuje alternatívny spôsob otvorenia Editora paliet (Palette Editor). Editor môžete aktivovať aj dvojitým kliknutím na paletu v dialógu Palettes (Palety), alebo stlačením tlačidla Edit Palette v spodnej časti dialógu.

New Palette (Nová paleta)

Príkazom New Palette (Nová paleta) vytvoríte novú, nepomenovanú paletu, najprv bez farieb. Pomocou Editora paliet (Palette Editor) môžete do palety pridať farby. Výsledok vašej práce po ukončení GIMPu automaticky uložíte do svojho osobného priečinka palettes. Pri nasledujúcom spustení GIMPu túto paletu nájdete v dialógu Palety (Palettes).

Import Palette (Importovať paletu)

Obrázok 15.52. Dialóg Import Palette (Importovať paletu)

Dialóg Import Palette (Importovať paletu)

Pomocou príkazu Import Palette (Importovať paletu) vytvoríte z farby prechodu, obrázka alebo súboru paliet novú paletu. Výberom tejto položky zobrazíte dialóg Import Palette (Importovať paletu) v ktorej nájdete nasledujúce voľby:

[Note] Poznámka

Predchádzajúce verzie GIMPu obsahovali príkaz Save palette. Tento príkaz by ste už hľadali márne. Ak chcete paletu indexovaného alebo neindexovaného obrázka uložiť, musíte ju z obrázku importovať.

Select Source (Vybrať zdroj)

Paletu môžete importovať z ľubovolného prechodu (zvoľte niektorú z ponúk) alebo z akéhokoľvek aktuálne otvoreného obrázka (zvoľte niektorú z ponúk). Od verzie GIMP 2.2 môžete importovať paletu vo formáte RIFF (súborová prípona .pal). Je to typ používaný viacerými aplikáciami operačného systému Microsoft Windows.

Pre obrázky v režime RGB máte na výber dve možnosti týkajúce sa obrázku ako zdroja:

  • Sample merged (Vzorka zahrnutá): Ak máte označenú túto možnosť, farbu vyberiete zo všetkých viditeľných vrstiev. Ak voľba označená nie je, vyberiete pixel iba z aktívnej vrstvy, nezáleží pritom na tom, či je táto vrstva viditeľná.

  • Selected pixels only (Len vybrané pixly): Ako už názov napovedá, vyberáte iba tie pixly, ktoré sa nachádzajú na zvolenej oblasti, iba v aktívnej vrstve alebo viditeľných vrstiev podľa stavu predchádzajúcej voľby.

Palette name (Meno palety)

Na tomto mieste môžete paletu pomenovať. Ak zvolíte meno, ktoré už existuje, meno novej palety priberie k menu poradové číslo (napr. , "#1").

Number of colors (Počet farieb)

Na tomto mieste určite počet farieb v palete. Prednastavených je 256 farieb. Dôvodov prečo, je viac: (1) každý prechod obsahuje 256 rôznych farieb; (2) súbory typu GIF môžu použiť maximálne 256 farieb; (3) indexované obrázky v GIMPe obsahujú maximálne 256 rôznych farieb. Napriek tomu môžete zadať ľubovolné číslo: GIMP sa pokúsi vytvoriť paletu so zadaným počtom farieb, dokonca aj mimo farebného rozsahu prechodu alebo obrázka.

Columns (Stĺpce)

Na tomto mieste môžete zadať počet stĺpcov palety. Týmto príkazom ovplyvňujete len zobrazenie palety a nemá žiadny vplyv na spôsob, akým môžete paletu použiť.

Interval

Dokonca aj keď hodnotu Number of colors (Počet farieb) nastavíte na maximum, v palete nesmie počet farieb presiahnuť 10000. Obrázky v režime RGB obsahujú oveľa viac farieb. Interval umožňuje zoskupiť podobné farby. Získate tak prehľadnejšiu paletu. Tento problém neexistuje pri indexovaných obrázkoch. Tie sú zložené maximálne z 256 farieb. Interval nastavený na hodnotu 1 umožňuje vybrať 256 farieb (táto voľba je tiež neaktívna pri indexovanej palete obsahujúcej viac ako 256 farieb).

Importovanú paletu pridáte do dialógu Palety (Palletes) a automaticky uložíte do osobného priečinka palettes po ukončení GIMPu. Pri nasledujúcom spustení GIMPu novú paletu budete mať k dispozícii.

Duplicate Palette (Duplikovať paletu)

Príkazom Duplicate Palette (Duplikovať paletu) vytvoríte novú paletu skopírovaním práve aktívnej palety. Zobrazíte tým Editor paliet (Palette Editor) v ktorom môžete paletu upraviť. Výsledok vašej práce automaticky uložíte do svojho osobného priečinka palettes po ukončení GIMPu. Pri nasledujúcom spustení GIMPu túto paletu nájdete v dialógu Palety (Palettes).

Merge Palettes (Spojiť palety)

Momentálne táto voľba nie je do programu zapracovaná a nie je možné ju aktivovať.

Copy Palette Location (Kopírovať umiestnenie palety)

Tento príkaz vám umožňuje kopírovať umiestnenie súboru s paletou do schránky. Umiestnenie môžete zo schránky vložiť do textového editora.

Delete Palette (Odstrániť paletu)

Príkazom Delete Palette (Odstrániť paletu) paletu odstránite z dialógu Palettes (Palety). Vymažete aj súbor z disku. Pred samotným vymazaním budete musieť svoj úmysel potvrdiť. Majte na pamäti, že nemôžete vymazať palety, ktoré sú dodávané s inštaláciou GIMPu. Urobiť tak môžete iba s paletami, ktoré ste pridali sami.

Refresh Palettes (Obnoviť palety)

Pomocou príkazu Refresh Palettes (Obnoviť palety) systém opäť skontroluje všetky priečinky, v ktorých palety ukladáte. Ak objaví nové palety, pridá ich do zoznamu v dialógu Palety (Palletes). Táto možnosť môže byť zaujímavá ak získate paletu z externých zdrojov, skopírujete ju do priečinka paliet a chcete ju okamžite použiť.

Offset Palette...

Týmto príkazom otvoríte dialógové okno:

Obrázok 15.53. Dialóg Offset Palette

Dialóg Offset Palette

Týmto príkazom GIMP vezme poslednú farbu palety a prenesie ju na prvé. Parameter Offset umožňuje nastaviť počet opakovaní tejto akcie.

Ak použijete negatívnu hodnotu Offsets, prvú farbu palety presuniete na posledné miesto v palete.

Obrázok 15.54. Príklady Offset Palette examples

Príklady Offset Palette

Zvrchu nadol: pôvodná paleta, Offset = 1, Offset = 2.


Palette to gradient (Paleta do prechodu)

Pomocou tohto príkazu použijete všetky farby palety na tvorbu nového prechodu. Nový prechod tak uložíte v dialógu Prechody (Gradients). Vytvorený prechod bude obsahovať toľko segmentov, koľko farieb obsahuje daná paleta.

Palette to Repeating Gradient

Týmto príkazom vytvoríte opakujúci sa prechod. Použijete pritom farby palety. Tento prechod nájdete v dialógu Prechody (Gradients). Bude aktívny. Takto vytvorený prechod bude obsahovať o jeden segment viac, ako je počet farieb danej palety. Farba prvého a posledného segmentu bude rovnaká.

Obrázok 15.55. Príklad Palette to repeating gradient

Príklad Palette to repeating gradient

Vrch: paleta. Spodok: prechod vytvorený pomocou tohto príkazu.


Sort Palette...

Týmto príkazom otvoríte dialógové okno v ktorom môžete farby palety usporiadať určitým spôsobom:

Obrázok 15.56. Dialóg Sort Palette

Dialóg Sort Palette

  • Color model: máte na výber RGB a HSV

  • Channel to sort: na výber máte tri kanále RGB (ak ste zvolili RGB model), alebo tri kanále HSV (ak ste zvolili HSV kanál).

  • Ascending (prednastavené je Yes (Áno)): hodnoty sú zoradené od najnižšej po najvyššiu. Kliknutím na Yes prepnete na No a hodnoty sa zoradia od najvyššej po najnižšiu.

3.5.4. Editor palety (Palette Editor)

Obrázok 15.57. Editor paliet

Editor paliet

Editor paliet využijete najmä na dva účely: po prvé: výberom farby z palety nastavíte farbu popredia a pozadia (ako to nájdete zobrazené v Panely s nástrojmi); po druhé:na úpravu palety. Editor paliet môžete otvoriť pre každú paletu z dialógu. Upraviť však môžete iba tie palety, ktoré ste vytvorili vy sami. Palety už dodávané v inštalácii GIMPu upraviť nemôžete. (Môžete však vytvoriť kópiu takejto palety a upraviť kópiu.) Ak paletu upravíte, výsledky vašej práce sa automaticky uložia pri ukončení GIMPu.

3.5.4.1. Ako aktivovať Editor paliet (Palette Editor)

Editor paliet (Palette Editor) môžete otvoriť iba z dialógu Palety (Palettes): aktivujete ho dvojitým kliknutím na paletu, alebo stlačením tlačidla Edit Palette (Upraviť paletu) nachádzajúcim sa v spodnej časti dialógu, alebo výberom položky Edit Palette (Upraviť paletu) z ponuky Palettes (Palety).

Editor paliet (Palette Editor) patrí medzi dokovateľné dialógy; viď. Dialógy a dokovanie dialógov.

3.5.4.2. Použitie Editora paliet (Palette Editor)

Ak kliknete do farebného políčka palety, zmeníte tak farbu popredia: môžete to pozorovať vo farebnej oblasti Panelu s nástrojmi. Ak pri kliknutí stlačíte kláves Ctrl, podľa zvolenej farby nastavíte farbu pozadia.

Ak je paleta užívateľská, dvojitým kliknutím na farbu nastavíte nielen farbu popredia, ale navyše otvoríte editor farieb, v ktorom môžete zvolenú farbu palety upraviť.

Dvojitým kliknutím do priestoru palety zobrazíte ponuky Editora paliet. Nájdete tu prakticky rovnaké funkcie ako sú tlačidlá v spodnej časti dialógu.

Pod oblasťou zobrazenej palety, v ľavej časti, sa nachádza priestor s menom zvolenej farby (alebo Untitled (Nedefinované), ak nemá meno). Táto informácia nemá žiadny funkčný význam. Môže však slúžiť ako pamäťová pomôcka.

Napravo od vstupného poľa pre meno sa nachádza šípkové tlačidlo pomocou ktorého určíte počet stĺpcov v zobrazenej palete. Týmto tlačidlom ovplyvníte iba zobrazenie, nie funkciu palety. Prednastavená hodnota je 0.

V spodnej časti dialógu nájdete niekoľko tlačidiel. Väčšinou sú to tie isté tlačidlá, aké nájdete v ponuke Editora paliet. Editor paliet zobrazíte kliknutím na pravé tlačidlo myši do priestoru zobrazenej palety. Nasleduje popis týchto tlačidiel:

Save (Uložiť)

Použitím tohto tlačidla paletu uložíte do osobného priečinka palettes. Paleta by sa mala automaticky uložiť pri ukončení GIMPu.Toto tlačidlo však môžete použiť aj v prípade, že sa obávate o stabilitu GIMPu.

Revert (Vymeniť)

Táto operácia zatiaľ nebola do programu zaradená.

Edit color (Upraviť farbu)

Editor farieb umožňujúci úpravu farieb. Ak chcete upraviť paletu, ku ktorej nemáte potrebné práva, toto tlačidlo nebude možné použiť. Viď. nižšie

New Color from FG (Nová farba z popredia)

Viac informácií o tomto tlačidle nájdete nižšie.

Delete Color (Odstrániť farbu)

Viac informácií o tomto tlačidle nájdete nižšie.

Zoom Out (Zmenšiť)

Viac informácií o tomto tlačidle nájdete nižšie.

Zoom In (Zväčšiť)

Viac informácií o tomto tlačidle nájdete nižšie.

Zoom All (Zväčšiť všetko)

Viac informácií o tomto tlačidle nájdete nižšie.

3.5.5. Ponuka Editor palety (Palette Editor)

Obrázok 15.58. Ponuka Editor palety (Palette Editor)

Ponuka Editor palety (Palette Editor)

Ponuku Editor palety môžete aktivovať kliknutím na pravé tlačidlo myši v palete alebo výberom najvrchnejšej položky v dialógu kariet. Tieto operácie môžete spustiť aj pomocou tlačidiel nachádzajúcich sa v spodnej časti dialógu Editor palety (Palette Editor).

Edit color (Upraviť farbu)

Edit Color (Upraviť farbu) otvorí editor farieb pomocou ktorého môžete upraviť farbu zvolenej farby palety. Ak sa snažíte upraviť paletu, ku ktorej nemáte náležité práva (bola súčasťou inštalácie GIMPu), táto voľba bude neaktívna.

New Color from FG; New Color from BG (Nová farba z popredia; Nová farba z pozadia)

Pomocou týchto príkazov vytvoríte novú položku palety. Použijete pritom aktuálnu farbu popredia (ako to je zobrazené v oblasti farieb Panelu s nástrojmi) alebo farbu pozadia.

Delete Color (Odstrániť farbu)

Príkazom Delete Color (Odstrániť farbu) odstránite farbu z palety. Ak chcete upraviť paletu, ku ktorej nemáte potrebné práva, túto položku nebudete môcť použiť.

Zoom Out (Zmenšiť)

Zoom Out (Zmenšiť) zmenšuje zobrazenie palety vo vodorovnom smere.

Zoom In (Zväčšiť)

Zoom In (Zväčšiť) zväčšuje náhľad na paletu vo vodorovnom smere.

Zoom All (Zväčšiť všetko)

Zoom All (Zväčšiť všetko) upravíte veľkosť zobrazenia tak, aby sa veľkosť prispôsobila oknu.

Edit Active Palette (Upraviť aktívnu paletu)

Ak je táto voľba aktívna (prednastavené), kliknutím na inú paletu z dialógu Palettes (Palety) môžete túto paletu upraviť.