4.2. Dialóg Obrázky (Images Dialog)

Obrázky 15.67. Dialóg Images (Obrázky)

Dialóg Images (Obrázky)

V dialógu Images (Obrázky) nájdete zoznam otvorených obrázkov na obrazovke; každý z nich obsahuje miniatúru. Tento dialóg nájde svoje uplatnenie v prípadoch, keď máte na obrazovke otvorených viac prekrývajúcich sa obrázkov: uľahčíte si tak zobrazenie požadovaného obrázka.

4.2.1. Aktivácia nástroja

Dialóg Images (Obrázky) patrí medzi dokovateľné obrázky; viď. Časť 2.3, „Dialógy a dokovanie dialógov“.

Dialóg môžete zobraziť:

  • z hlavnej ponuky výberom položiek: Windows (t. j. Okná)Dockable Dialogs (t. j. Dokovateľné dialógy)Images (Obrázky);

  • z ponuky kariet z ľubovolného dialógu kliknutím na symbol a výberom položiek Add Tab (Pridať kartu)Images (Obrázky).

V ponuke Windows (t. j. Okná) sa nachádza zoznam otvorených okien. Tento zoznam existuje len vtedy, ak máte otvorený minimálne jeden dialóg. V tomto prípade dialóg Images (Obrázky) môžete otvoriť z hlavnej ponuky výberom položiek: Windows (t. j. Okná)Images (Obrázky).

4.2.2. Použitie dialógu Images (Obrázky)

Ak je v ponuke Kariet označená voľba Show Image Selection (Zobraziť výber obrázka) sa v režime viacerých okien, na samom vrchu dialógu, zobrazí rozbaľovací zoznam otvorených obrázkov.

V centrálnej oblasti sa podľa nastaveného režimu (zoznam alebo mriežka) zobrazia otvorené obrázky. Aktuálny obrázok bude v režime Zoznam zvýraznený, v režime Mriežka bude orámovaný. Dvojitým kliknutím na meno obrázka tento obrázok prenesiete do popredia. Jednoduchým kliknutím na zvolený obrázok ho aktivujete. Takto na ňom môžete použiť tlačidlá nachádzajúce sa v dialógu.

Režimy Mriežka, Zoznam a veľkosť náhľadu

V ponuke Kariet môžete pre dialóg Images (Obrázky) zvoliť medzi voľbami View as Grid (Zobraziť ako mriežku) a View as List (Zobraziť ako zoznam). V režime Mriežka (Grid) sú obrázky poukladané vedľa a pod seba. V režime List (Zoznam) sú usporiadané pod sebou. Každý riadok obsahuje miniatúru obsahu obrázku, jeho meno a rozmery v pixloch.

Tip Tip

Kombináciou klávesov Ctrl+F otvoríte vyhľadávacie pole. Viď. View as List; View as Grid (Zobraziť ako zoznam; Zobraziť ako mriežku)

Veľkosť náhľadu na obrázok v dialógu môžete zmeniť v podponuke Preview Size, ktorú nájdete v ponuke Karty.

Buttons (Tlačidlá)

V spodnej časti dialógu sa nachádzajú tri tlačidlá. Pomocou nich môžete na zvolenom obrázku vykonávať dané operácie. Tieto tlačidlá sú zobrazené iba v prípade, keď ste v ponuke Karty aktivovali voľbu Show button bar (Zobraziť lištu tlačidiel). Rovnaké príkazy môžete zobraziť aj kliknutím na pravé tlačidlo myši do dialógu.

Raise this image displays (Zvýšiť zobrazenie tohoto obrázka)

Zvolený obrázok je zobrazený na obrazovke v popredí. Ak tento obrázok obsahuje ďalší náhľad, tento sa presunie tiež, ale zostane zobrazený až za originálom. Kliknutím na pravé tlačidlo myši v dialógu zobrazíte okno v ktorom sa táto voľba nachádza pod názvom Raise views (Zdvihnúť pohľady).

Create a new display for this image (Vytvoriť nové zobrazenie pre tento obrázok)

Touto ponukou vytvoríte kópiu okna zvoleného obrázka (nie samotného obrázku).

Delete (Zmazať tento obrázok)

Tento príkaz môžete použiť iba na obrázok, ktorý ste načítali bez okna. Obrázky môžete otvoriť príkazom New Window (Nové okno). Ak ste však obrázok otvorili bez otvoreného okna pomocou jednoduchého príkazu procedúry (napr. gimp-image-new, file-png-load, aťď.), takýto obrázok nemôžete zavrieť ani vtedy, ak ste zavreli okno obrázka. V tomto prípade použite toto tlačidlo.