3.14. Šmuha (Smudge)

Obrázok 14.87. Nástroj Šmuha (Smudge)

Nástroj Šmuha (Smudge)

Pomocou aktívneho štetca nástrojom Šmuha (Smudge) „rozmažete“ farby aktívnej vrstvy alebo výberu. Princíp práce tohto nástroja spočíva v tom, že zoberie farby určitej časti obrázka a prenesie ich na farby v inej časti obrázka, a vzájomne ich premieša. Vzdialenosti medzi jednotlivými farbami môžete nastaviť.

3.14.1. Aktivácia nástroja

Nástroj Šmuha (Smudge) môžete aktivovať viacerými spôsobmi:

  • z hlavnej ponuky výberom položiek Tools (Nástroje)Paint Tools (Kresliace nástroje)Smudge (Šmuha),

  • z Panelu s nástrojmi kliknutím na symbol: ,

  • alebo stlačením klávesu S.

3.14.2. Modifikačné klávesy (Východzie nastavenie)

Shift

Klávesom Shift nástroj Šmuha prepnete do režimu rovných čiar. Podržaním klávesu Shift a kliknutím na tlačidlo myši Tlačidlo1 použijete nástroj v režime rovnej čiary. Nasledujúcimi klikaniami pokračujete v rozmazávaní v režime rovných čiar. Začiatok „novej čiary“ predstavuje koniec predchádzajúcej.

Ctrl

Kombináciou klávesov Ctrl a Shift môžete jednotlivé čiary rozmazania vytvárať v krokoch pod uhlom 15°.

3.14.3. Voľby

Obrázok 14.88. Nástroj Šmuha (Smudge) v Panely s nástrojmi

Nástroj Šmuha (Smudge) v Panely s nástrojmi

Za normálnych okolností sa voľby zobrazia v okne pripojenom na spodnej strane Panela s nástrojmi hneď, ako príslušný nástroj aktivujete. Ak nie, toto okno zobrazíte prostredníctvom hlavnej ponuky výberom položiek WindowsDockable DialogsTool Options (Nastavenia nástrojov).

Opacity (Krytie); Brush (Štetec); Scale (t. j. škála); Brush Dynamics (Dynamika kreslenia); Fade out (Zoslabenie); Apply Jitter; Hard edges (Ostré hrany); Rate (Frekvencia)
Všeobecný popis volieb, ktoré sa vzťahujú na viaceré alebo všetky nástroje kreslenia nájdete v časti Spoločné voľby pre kresliace nástroje.