7.14. Select Bottom Layer (Vybrať najnižšiu vrstvu)

Príkazom Select Bottom Layer (Vybrať najnižšiu vrstvu) vytvoríte z najspodnejšej vrstvy v zásobníku vrstiev aktívnu vrstvu. V dialógu Layers (Vrstvy) bude táto vrstva zvýraznená. Ak sa už aktívna vrstva nachádza v zásobníku najnižšie, táto položka bude neaktívna, šedá.

7.14.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Layer (Vrstva)Stack (Zásobník)Select Bottom Layer (Vybrať najnižšiu vrstvu),

  • použitím klávesovej skratky End.

Alebo jednoducho kliknite na meno vrstvy v dialógu Layers (Vrstvy).