13.4. Plasma (Plazma)

13.4.1. Prehľad

Obrázok 17.284. Príklad na generovanie plazmy

Príklad na generovanie plazmy

Aplikovaný filter Plasma (Plazma)


Všetky farby vytvorené filtrom Plazma sú úplne nasýtené. Príliš silné farby môžu byť niekedy rušivé. Ak farby odfarbíte, výberom položiek Colors (Farby)Desaturate (Odfarbiť), môžete získať zaujímavejšie povrchy.

13.4.2. Aktivácia filtra

Filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Render (Generovanie)Clouds (Oblaky)Plasma (Plazma).

13.4.3. Voľby

Obrázok 17.285. Voľby filtra Plasma (Plazma)

Voľby filtra Plasma (Plazma)

Preview (Náhľad)

Ak je začiarkavacie políčko pre náhľad označené, výsledok nastavených parametrov vidíte zobrazený v náhľade v reálnom čase.

Random seed (Náhodné semeno)

Touto voľbou nastavíte mieru náhodnosti. Tlačidlom Randomize (Náhodne) nastavíte semeno. Filter pritom využije hardvérové hodiny počítača. Nemáte dôvod používať nič iné, iba ak by ste chceli v budúcnosti použiť presne ten istý vzor náhodnosti.

Turbulence (Turbulencia)

Týmto parametrom určujete zložitosť plazmy. Vyššie hodnoty dávajú výzor tvrdých oblakov (podobne ako abstraktné maľovanie olejovým farbami alebo zrná nejakého minerálu). Nízke hodnoty dávajú vznik jemnejším mrakom (ako para, hmla alebo dym). Rozsah hodnôt: od 0,1 do 7,0.