5.10. Show Layer Boundary (Zobraziť ohraničenie vrstvy)

Príkazom Show Layer Boundary (Zobraziť ohraničenie vrstvy) prepínate zobrazenie žltej čiarkovanej linky ohraničujúcej vrstvu v okne obrázka. Bodkovaná čiara sa zobrazuje len ak je vrstva menšia ako okno obrázka. Ak má vrstva rovnaké rozmery ako okno obrázka, hranica vrstvy je daná hranicami obrázka.

Štandardné správanie sa hraníc vrstvy môžete určiť v dialógu Image Window Appearance (Vzhľad okna obrázka).

5.10.1. Aktivácia nástroja

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek View (Zobrazenie)Show Layer Boundary (Zobraziť ohraničenie vrstvy).