2.2. New (Nový)

Pomocou dialógu New Image (Nový obrázok) vytvoríte nový, prázdny obrázok a nastavíte jeho vlastnosti. Obrázok sa zobrazí v novom okne obrázka. V jednom čase môžete mať na obrazovke otvorených viac obrázkov.

2.2.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek: File (Súbor)New (Nový),

  • alebo pomocou klávesovej skratky Ctrl+N.

2.2.2. Základné voľby

Obrázok 16.4. Dialóg New Image (Nový obrázok)

Dialóg New Image (Nový obrázok)

Template (Šablóna)

Obrázok 16.5. Dialóg Template (Šablóna)

Dialóg Template (Šablóna)

Ak sa vám nechce vypisovať hodnoty manuálne môžete pre nový obrázok vybrať niektoré z prednastavených v ponuke šablón. Tieto rozmery obrázkov sú viac-menej všeobecne používané. Súbor šablón obsahuje hodnoty pre veľkosť, rozlíšenie, komentáre atď. Ak často používate netradičný tvar obrázku a nenachádza sa v zozname, môžete za pomoci dialógu Templates (Šablóny) vytvoriť novú šablónu.

Image size (Veľkosť obrázka)

Na tomto mieste môžete nastaviť Šírku (Width) a Výšku (Height) nového obrázka. Prednastavené jednotky sú pixly. Ak však preferujete iné jednotky, môžete ich zmeniť v susediacej ponuke. Ak tak urobíte, majte na pamäti, že výsledné rozmery v pixloch budú prepočítané podľa rozlíšenia v osiach X a Y (to môžete zmeniť v Pokročilých nastaveniach (Advanced Options)) a podľa nastavenia Dot for Dot (Bod na bod) v položke View (Zobrazenie).

Ak nie je otvorený žiadny obrázok, Nový obrázok sa otvorí do prázdneho okna obrázka s veľkosťou, ktorú ste zadali. Ak otvoríte Nový obrázok v čase, keď máte otvorený iný obrázok (alebo bol), potom sa nový obrázok otvorí v ďalšom okne. Rozmery tohto okna budú totožné s rozmermi prvého obrázku.

[Note] Poznámka

Majte na pamäti, že každý pixel obrázka je uložený v pamäti. Ak vytvárate veľké súbory s vysokou hustotou pixlov, <s0>GIMPu</s0> bude trvať dlhšie a bude potrebovať viac priestoru v pamäti na vykonanie každej operácie.

Tlačidlá Portrait/Landscape (Na výšku/Na šírku)

V dialógu sa nachádzajú dve tlačidlá pomocou ktorých prepínate medzi režimami Portrait (Na výšku) a Landscape (Na šírku). Týmito tlačidlami sa prakticky vymieňajú hodnoty šírky a výšky. (Ak sú hodnoty šírky a výšky rovnaké, tieto tlačidlá sú neaktívne.) Ak sú hodnoty rozlíšenia v osiach X a Y rozdielne (čo môžete nastaviť v Pokročilých nastaveniach (Advanced Options)), vzájomne sa vymenia aj tieto hodnoty. Napravo od tlačidiel sú zobrazené informácie o rozmeroch obrázka, rozlíšenia obrazovky a farebnom priestore.

2.2.3. Advanced Options (Pokročilé nastavenia)

Obrázok 16.6. Dialóg New Image (Advanced Options) (Nový obrázok (Pokročilé nastavenia))

Dialóg New Image (Advanced Options) (Nový obrázok (Pokročilé nastavenia))

Užitočnosť Pokročilých nastavení (Advanced Options) ocenia najmä pokročilejší používatelia GIMPu. Voľby pokročilých nastavení zobrazíte kliknutím na symbol malého plus nachádzajúceho sa v ľavom dolnom rohu dialógového okna.

X a Y resolution (rozlíšenie)

Hodnoty pre X rozlíšenie a Y rozlíšenie sa týkajú najmä tlače: neovplyvňujú veľkosť obrázka v pixloch. Majú však vplyv na veľkosť vytlačeného obrázka. Hodnoty rozlíšenia X a Y určujú ako budú pixly konvertované do iných jednotiek dĺžky, ako sú milimetre alebo palce.

Tip Tip

Ak chcete obrázok na obrazovke zobraziť v správnych rozmeroch, nasledujte položky View (Zobrazenie)Dot for Dot (Bod na bod), mieru zväčšenia nastavte na 100% aby ste obrázok videli v skutočnej veľkosti. Kalibrácia veľkosti obrazovky prebieha za normálnych okolností pri inštalácii GIMPu. Ak sa však obrázok nezobrazuje správne, parametre obrazovky môžete upraviť neskôr. Môžete tak urobiť v dialógu Preferences (Nastavenia).

Colorspace (Pracovný priestor)

Nový obrázok môžete vytvoriť v rôznych farebných režimoch, či už je to v režime RGB alebo v odtieňoch šedej.

RGB color (RGB farba)

Pri tomto nastavení vytvoríte obrázok vo farbách RGB (Red-Červená, Green-Zelená, Blue-Modrá). Tento farebný pracovný priestor využívajú také prístroje ako je monitor alebo televízna obrazovka.

Grayscale (Odtiene šedej)

V tomto režime vytvoríte čierno biely obrázok s rôznymi odtieňmi šedej. Navzdory vášmu umeleckému cíteniu môže byť tento typ obrázka nevyhnutný pre niektoré zásuvné moduly. Ak chcete, GIMP vám umožní zmeniť RGB obrázok do obrázka v odtieňoch šedej.

V tejto ponuke nenájdete možnosť vytvoriť obrázok priamo v indexovaných farbách. Do tohto režimu však môžete konvertovať hotový obrázok. Použite príkazy hlavnej ponuky Image (Obrázok)Mode (Režim)Indexed (Indexovaná).

Fill (Vyplniť)

Na tomto mieste môžete nastaviť farbu pozadia pre nový obrázok. Samozrejme, farbu pozadia môžete zmeniť aj neskôr. Viac informácii o tomto procese nájdete v časti Dialóg Layer (Vrstvy).

Na výber máte niekoľko možností:

  • Obrázok môžete Vyplniť Farbou popredia (Foreground color) nastavenou v Panely s nástrojmi.

    Farbu popredia môžete zmeniť aj vtedy, ak máte otvorený dialóg New Image (Vytvoriť nový obrázok).

  • Ďalšia voľba je Vyplniť s Farbou pozadia (Background color). Použijete pritom farbu pozadia nastavenú v Panely s nástrojmi. (Aj farbu pozadia môžete zmeniť pri otvorenom dialógovom okne.)

  • Vyplniť s Bielou (White).

  • Vyplniť s Priesvitnosťou (Transparency). Ak zvolíte túto možnosť obrázok bude obsahovať alfa kanál (alpha channel), pozadie bude priesvitné. Priesvitné oblasti obrázka budú obsahovať šedú šachovnicu označujúcu priesvitnosť.

Comment (Komentár)

V tomto textovom poli môžete napísať ľubovoľnú poznámku. Text je k obrázku pripojený ako tzv. parazit. Môže byť uložený spolu s obrázkom v niektorých súborových formátoch (PNG, JPEG, GIF).

[Note] Poznámka

Komentár môžete zobraziť a upraviť v dialógu Image Properties (Vlastnosti obrázka).