4.4. Dialóg Šablóny (Templates Dialog)

Obrázok 15.69. Dialóg Templates (Šablóny)

Dialóg Templates (Šablóny)

Šablóny predstavujú „kopytá“ formátu obrázkov. V GIMPe nájdete mnoho šablón, pričom nové môžete vytvoriť. Ak vytvárate nový obrázok, môžete siahnuť do zoznamu existujúcich šablón. Šablóny však nemôžete žiadnym spôsobom spravovať. Dialóg Templates (Šablóny) vám spravovanie všetkých šablón umožní.

4.4.1. Aktivácia nástroja

Dialóg Templates (Šablóny) patrí medzi dokovateľné dialógy; viď. Časť 2.3, „Dialógy a dokovanie dialógov“.

Dialóg môžete zobraziť:

  • z hlavnej ponuky výberom položiek: Windows (t. j. Okná)Dockable Dialogs (t. j. Dokovateľné dialógy)Templates (Šablóny).

  • z ponuky kariet z ľubovolného dialógu kliknutím na symbol a výberom položiek Add Tab (Pridať kartu)Templates (Šablóny).

4.4.2. Použitie dialógu Templates (Šablóny)

Šablónu vyberiete kliknutím na jej ikonu. Kliknutím na pravé tlačidlo myši zobrazíte ponuku v ktorej nájdete rovnaké funkcie ako sú obsiahnuté v tlačidlách.

4.4.2.1. Režim Grid/List (Mriežka/Zoznam)

V ponuke Kariet môžete pre dialóg Templates (Šablóny) zvoliť medzi voľbami View as Grid (Zobraziť ako mriežku) a View as List (Zobraziť ako zoznam). V režime Zobraziť ako mriežku (Grid) sú šablóny zobrazené vo forme vedľa a pod seba uložených rovnakých symbolov (ibaže by ste niektoré ikony zmenili ako uvidíte neskôr). Zobrazené bude iba meno zvolenej šablóny. V režime Zobraziť ako zoznam (List) budú šablóny usporiadané pod sebou vo forme zoznamu; symboly sú rovnaké; zobrazené sú všetky mená.

Veľkosť miniatúr upravíte v ponuke Karty voľbou Preview Size (Veľkosť náhľadu).

Tip Tip

Klávesovou skratkou Ctrl+F v zozname šablón otvoríte vyhľadávacie pole. Viď. View as List; View as Grid (Zobraziť ako zoznam; Zobraziť ako mriežku)

4.4.2.2. Tlačidlá v spodnej časti

Tlačidlá v spodnej časti dialógu umožňujú šablóny upravovať viacerými spôsobmi:

Create a new image from the selected template (Vytvoriť nový obrázok podľa zvolenej šablóny)

Kliknutím na toto tlačidlo na zvolenej šablóne otvoríte dialóg Create a new image (Vytvoriť nový obrázok).

Create a new template (Vytvoriť novú šablónu)

Kliknutím na toto tlačidlo otvoríte dialóg New template (Nová šablóna). Je to rovnaký dialóg ako dialóg Edit Template (Upraviť šablónu), viď. nižšie.

Duplicate the selected template (Duplikovať zvolenú šablónu)

Kliknutím na toto tlačidlo otvoríte dialóg Edit Template (Upraviť šablónu).

Edit the selected template (Upraviť označenú šablónu)

Kliknutím na toto tlačidlo otvoríte dialóg Edit Template (Upraviť šablónu).

Delete the selected template (Odstrániť označenú šablónu)

Hádajte čo?

Tip Tip

Každá šablóna je uložená v súbore templaterc v osobnom adresári GIMPu. Ak chcete obnoviť niektoré zmazané šablóny, budete musieť vytvoriť kópie šablón z hlavného súboru templaterc a uložiť ich do osobného súboru v adresári etc/gimp/2.0.

4.4.3. Edit Template (Upraviť šablónu)

Obrázok 15.70. Dialóg Edit Template (Upraviť šablónu)

Dialóg Edit Template (Upraviť šablónu)

Pomocou tohto dialógu môžete upraviť špecifikácie zvolených šablón.

Tento editor môžete aktivovať kliknutím na tlačidlo Edit Template (Upraviť šablónu). Tlačidlo sa nachádza v spodnej časti dialógu.

Voľby

Name (Názov)

V tomto textovom poli môžete zmeniť názov šablóny.

Icon (Ikona)

Kliknutím na túto ikonu otvoríte zoznam symbolov. Môžete vybrať niektorú z nich a ilustrovať názov zvolenej šablóny.

Image size (Veľkosť obrázka)

Na tomto mieste môžete nastaviť šírku a výšku nového obrázka. Prednastavené jednotky sú pixly. Ak však preferujete iné jednotky, môžete ich zmeniť v susediacej ponuke. Ak tak urobíte, majte na pamäti, že výsledné rozmery v pixloch budú prepočítané podľa rozlíšenia v osiach X a Y (to môžete zmeniť v Pokročilých nastaveniach (Advanced Options)) a podľa nastavenia Dot for Dot (Bod na bod). Toto nastavenie môžete zmeniť v položke View (Zobrazenie).

[Note] Poznámka

Majte na pamäti, že každý pixel obrázka vyžaduje určitý priestor v pamäti. Ak vytvárate veľké obrázky s vysokou hustotou pixlov, GIMP bude potrebovať pre každú operáciu určitý čas.

Tlačidlá Portrait/Landscape (Na výšku/Na šírku)

Týmito tlačidlami prepínate medzi režimom zobrazenia tzv. Na výšku alebo Na šírku. Konkrétne sa ich efekt prejaví zmenou hodnôt pre parametre Šírka (Width) a Výška (Height). Ak sú hodnoty rozlíšenia v osiach X a Y (v Pokročilých nastaveniach) rozdielne, aj tieto hodnoty sa vymenia. Na pravej strane od ikon nájdete informácie o veľkosti obrázka, jeho rozlíšení a farebnom priestore.

Advanced Options (Pokročilé nastavenia)

Obrázok 15.71. Dialóg Advanced Options (Pokročilé nastavenia)

Dialóg Advanced Options (Pokročilé nastavenia)


Užitočnosť týchto volieb ocenia najmä pokročilí používatelia.

X a Y resolution (rozlíšenie)

Tieto hodnoty sú dôležité v súvislosti s tlačou: neovplyvňujú veľkosť obrázka v pixloch ale veľkosť vytlačeného obrázka. Taktiež vplývajú na zobrazenie obrázka na monitore: ak v položke View (Zobrazenie) vypnete voľbu Dot for Dot (Bod na bod), zväčšenie nastavíte na hodnotu 100%, GIMP sa pokúsi zobraziť obrázok na monitore v reálnej veľkosti. Tak ako to udávajú hodnoty veľkosti a rozlíšenia. Ak monitor nie je kalibrovaný, zobrazenie nemusí byť hodnoverné. Monitor môžete nakalibrovať pri inštalácii GIMPu alebo z dialógu Preferences (Nastavenia) v položke Display (Zobrazenie).

Colorspace (Pracovný priestor)

Nový obrázok môžete vytvoriť v režime RGB alebo ako v šedej škále. Týmto spôsobom nemôžete priamo vytvoriť indexovaný obrázok. Nič vám však nebráni hotový obrázok prekonvertovať do indexovaného režimu.

Fill (Vyplniť)

Pri vypĺňaní vrstvy pozadia farbou máte na výber štyri možnosti:

  • Foreground color (Farba popredia); zobrazené v hlavnom Panely s nástrojmi.

  • Background color (Farba pozadia); zobrazené v hlavnom Panely s nástrojmi.

  • White (Biely); najčastejšie používaná voľba.

  • Transparent (Priesvitnosť). Ak túto voľbu aktivujete, vrstva pozadia novovytvoreného obrázka bude obsahovať alfa kanál; v ostatných prípadoch nie.

Comment (Komentár)

V tomto textovom poli môžete napísať ľubovoľnú poznámku. Text bude k obrázku pripojený vo forme tzv. parazitu. Uloží sa spolu s obrázkom v niektorých súborových formátoch (ale nie vo všetkých).