9.2. Depth Merge (Zlúčiť hĺbku)

Depth Merge (Zlúčiť hĺbku) patrí do skupiny filtrov kombinácie. Tieto filtre sú celkom užitočné ak potrebujete zlúčiť dva obrázky alebo vrstvy. Môžete určiť, ktorá časť obrázka alebo vrstvy ostane viditeľná.

9.2.1. Prehľad

Obrázok 17.161. Príklad na filter

Príklad na filter

Pôvodný obrázok

Príklad na filter

Aplikovaný filter


Každý obrázok je asociovaný s mapou, ktorá funguje ako maska. Túto mapu vytvoríte ako prechod v škále šedej: ak sa aplikuje na obrázok, cez tmavé oblasti masky bude obrázok viditeľný, svetlé oblasti budú obrázok maskovať.

[Note] Poznámka

Ak má tento filter fungovať, obrázky a mapy musia mať rovnaké rozmery. Všetky obrázky musia byť na obrazovke zobrazené.

Tento filter môžete použiť aj na obrázok s viacerými vrstvami. Všetky vrstvy sa zobrazia v rozbaľovacom zozname, ktoré sa používa na výber obrázkov. Tieto vrstvy musia mať rovnaké rozmery.

9.2.2. Aktivácia filtra

Tento filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Combine (Kombinácia)Depth Merge (Zlúčiť hĺbku)

9.2.3. Voľby

Obrázok 17.162. Voľby pre filter Depth Merge (Zlúčiť hĺbku)

Voľby pre filter Depth Merge (Zlúčiť hĺbku)

Source (Zdroj) 1, Source (Zdroj) 2

Určujete zdrojové obrázky, ktoré chcete použiť.

Depth map (Hĺbka mapy)

Definujete obrázok, ktorý použijete ako mapy transformácie pre zdrojové obrázky.

Overlap (Presahovanie)

Vytvárate jemný prechod medzi obrázkami.

Offset (Posun)

Touto voľbou posúvate limity zlúčenia, čo pridáva jednému obrázku voči druhému vyššiu dôležitosť.

Scale (Veľkosť) 1, Scale (Veľkosť) 2

Podobne ako pri voľbe Offset (Posun), len nastavenie je oveľa citlivejšie. Dá sa aplikovať osobitne na každú mapu. Keď hodnotu znížite, ovplyvníte mapu jasu obrázka. Obrázok bude tmavší. Takto bude čierna v zlúčení dominantnejšia a z obrázka bude viditeľného viac.

9.2.4. Príklad

Mapy predstavujú prechody v škále šedej. Sú vytvorené nástrojom Blend (Prechod) a upravené nástrojom Curve (Krivka).

Obrázok 17.163. Zdrojové obrázky a ich mapy

Zdrojové obrázky a ich mapy

Zdrojový obrázok 1

Zdrojové obrázky a ich mapy

Zdrojový obrázok 2

Zdrojové obrázky a ich mapy

Mapa 1

Zdrojové obrázky a ich mapy

Mapa 2


Asi chápete, o čo tu ide. Obrázok 1 je upravovaný mapou 1: červený štvorec je maskovaný, žltý ostáva viditeľný. Obrázok 2 je upravovaný mapou 2: červený kruh je maskovaný, zelený kruh ostáva viditeľný. Výsledok: viditeľný ostane zelený kruh a žltý štvorec.

Obrázok 17.164. Výsledky

Výsledky

Bez posunu a presahu. Hranica medzi dvoma obrázkami je ostrá a lokalizovaná v strede prechodu masky.

Výsledky

Offset (Posun) = 0,980 : ostrá hranica je posunutá tak, že oblasť Obrázka 2 bude zväčšená.

Výsledky

Overlap (Presah): hranica nie je ostrá.

Výsledky

Scale (Veľkosť) 1 je znížená na 0,056: podobne ako Offset (Posun), aj tu je hranica posunutá. Oblasť Obrázka 1 je zväčšená.