3.16. Fill with Pattern (Vyplniť vzorkou)

Príkazom Fill with Pattern (Vyplniť vzorkou) výber obrázku vyplníte nastavenou vzorkou v oblasti Štetce/Vzorka/Prechod v Panely s nástrojmi. (Vzorka je zobrazená aj v symbole naľavo od tohto príkazu v ponuke.) Ak sú niektoré oblasti obrázka do výberu zahrnuté len čiastočne (napr. pri zaoblení hrán výberu), farbou budú vyplnené proporcionálne k miere ich zahrnutia do výberu.

V dialógu Pattern (Vzorky) môžete vybrať aj inú vhodnú vzorku.

[Note] Poznámka

Majte na pamäti, že ak obrázok výber neobsahuje, vzorkou vyplníte celú aktívnu vrstvu.

3.16.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Edit (Upraviť)Fill with Pattern (Vyplniť vzorkou),

  • alebo pomocou klávesovej skratky Ctrl+;.