Kapitola 17. Filters (Filtre)

Obsah

1. Úvod
1.1. Preview (Náhľad)
2. Blur Filters (Filtre rozostrenia)
2.1. Úvod
2.2. Blur (Rozostrenie)
2.3. Gaussian Blur (Gaussovo rozostrenie)
2.4. Selective Gaussian Blur (Selektívne Gaussovo rozostrenie)
2.5. Motion Blur (Rozostrenie pohybom)
2.6. Pixelise (Pixelizovať)
2.7. Tileable Blur (Dlaždicoviteľné rozmazanie)
3. Enhance Filters (Filtre vylepšenia)
3.1. Úvod
3.2. Antialias
3.3. Deinterlace (Odstránenie prekladania)
3.4. Despeckle (Vyčistiť)
3.5. Destripe (Odstrániť pruhy)
3.6. NL Filter
3.7. Red Eye Removal (Odstrániť efekt červených očí)
3.8. Sharpen (Doostriť)
3.9. Unsharp Mask (Rozostriť masku)
4. Distort Filters (Filtre skreslenia)
4.1. Úvod
4.2. Blinds (Pruhy)
4.3. Curve Bend (Zakriviť)
4.4. Emboss (Reliéf)
4.5. Engrave (Vyryť)
4.6. Erase Every Other Row (Vymazať každý druhý riadok)
4.7. IWarp (IZvlnenie)
4.8. Lens Distortion (Skreslenie šošovky)
4.9. Mosaic (Mozaika)
4.10. Newsprint (Novinová tlač)
4.11. Page Curl (Ohnutie „Rozčerenie“ stránky)
4.12. Polar Coords (Polárne súradnice)
4.13. Ripple (Vlnenie)
4.14. Shift
4.15. Value Propagate (Rozšíriť hodnotu)
4.16. Video
4.17. Waves (Vlny)
4.18. Whirl and Pinch (Vír a zoškrtenie)
4.19. Wind (Vietor)
5. Light and Shadow Filters (Filtre svetla a tieňa)
5.1. Úvod
5.2. Gradient Flare (Žiara prechodu)
5.3. Lens Flare (Odlesk šošovky)
5.4. Lighting Effects (Svetelné efekty)
5.5. Sparkle (Iskriť)
5.6. Supernova
5.7. Drop Shadow (Hodiť tieň)
5.8. Perspective (Perspektíva)
5.9. Xach-Effect (Efekt Xach)
5.10. Apply Lens (Použiť šošovky)
5.11. Glass Tile (Sklenená dlaždica)
6. Noise Filters (Filtre šumu)
6.1. Úvod
6.2. HSV Noise (HSV šum)
6.3. Hurl (Výpadky)
6.4. Pick (Vybrať)
6.5. RGB Noise (RGB šum)
6.6. Slur (Roztrepanie)
6.7. Spread (Rozprestrieť)
7. Edge-Detect Filters (Filtre detekcie hrán)
7.1. Úvod
7.2. Difference of Gaussians (Gaussov rozdiel)
7.3. Edge (Hrany)
7.4. Laplace (Laplaceov)
7.5. Neon (Neón)
7.6. Sobel
8. Generic Filters (Všeobecné filtre)
8.1. Úvod
8.2. Convolution Matrix (Konvolučná matica)
8.3. Dilate (Dilatovať)
8.4. Erode (Erodovať)
9. Combine Filters (Filtre kombinácie)
9.1. Úvod
9.2. Depth Merge (Zlúčiť hĺbku)
9.3. Film (Filmový pás)
10. Artistic Filters (Umelecké filtre)
10.1. Úvod
10.2. Apply Canvas (Použiť plátno)
10.3. Cartoon (Komiks)
10.4. Clothify
10.5. Cubism (Kubizmus)
10.6. GIMPressionist (GIMPressionista)
10.7. Oilify (Olejomaľba)
10.8. Photocopy (Fotokópia)
10.9. Predator (Predátor)
10.10. Softglow (Jemná žiara)
10.11. Van Gogh (LIC)
10.12. Weave (Tkať)
11. Decor Filters (Dekoračné filtre)
11.1. Úvod
11.2. Add Bevel (Pridať skosenie)
11.3. Add Border (Pridať okraj)
11.4. Coffee Stain (Kávová škvrna)
11.5. Fuzzy Border (Neostrý okraj)
11.6. Old Photo (Stará fotografia)
11.7. Round Corners (Zaobliť rohy)
11.8. Slide (Snímka)
11.9. Stencil Carve (Šablóna vyrezania)
11.10. Stencil Chrome (Šablóna chrómovania)
12. Map Filters (Filtre mapy)
12.1. Úvod
12.2. Bump Map (Mapa vyvýšenia)
12.3. Displace (Posunúť)
12.4. Fractal Trace (Fraktálové trasovanie)
12.5. Illusion (Ilúzia)
12.6. Make Seamless (Odstrániť prechody)
12.7. Map Object (Mapovať objekt)
12.8. Paper Tile (Papierová dlaždica)
12.9. Small Tiles (Malé dlaždice)
12.10. Tile (Dláždiť)
12.11. Warp (Ohnúť)
13. Rendering Filters (Filtre generovania)
13.1. Úvod
13.2. Difference Clouds (Odčítať mraky)
13.3. Fog (Hmla)
13.4. Plasma (Plazma)
13.5. Solid Noise (Pevný šum)
13.6. Flame (Plameň)
13.7. IFS Fractal (IFS Fraktál)
13.8. Checkerboard (Šachovnica)
13.9. CML Explorer (CML Prieskumník)
13.10. Diffraction Patterns (Difrakčné vzorky)
13.11. Grid (Mriežka)
13.12. Jigsaw (Skladačka)
13.13. Maze (Bludisko)
13.14. Qbist
13.15. Sinus (Sínus)
13.16. Circuit (Obvod)
13.17. Fractal Explorer (Prieskumník fraktálov)
13.18. Gfig
13.19. Lava (Láva)
13.20. Line Nova (Čiarová nova)
13.21. Sphere Designer (Dizajnér gúľ)
13.22. Spyrogimp
14. Web Filters (Web filtre)
14.1. Úvod
14.2. ImageMap
14.3. Semi-Flatten (Čiastočné sploštenie)
14.4. Slice (Porezať)
15. Animation Filters (Filtre animácie)
15.1. Úvod
15.2. Blend (Miešať)
15.3. Burn-In (Vypálenie)
15.4. Rippling (Vlnenie)
15.5. Spinning Globe (Rotujúci glóbus)
15.6. Waves (Vlny)
15.7. Optimize (Optimalizovať)
15.8. Playback (Prehrávanie)
16. Alpha to Logo Filters (Alfa do loga)
16.1. Úvod
16.2. 3D Outline (3D obrys)
16.3. Alien Glow (Mimozemská žiara)
16.4. Alien Neon (Mimozemský neón)
16.5. Basic I & II (Základné I. a II.)
16.6. Blended (Miešané)
16.7. Bovination (Fľaky)
16.8. Chalk (Krieda)
16.9. Chip Away (Odštiepiť)
16.10. Chrome (Chrómovať)
16.11. Comic Book (Kniha komiksov)
16.12. Cool Metal (Studený kov)
16.13. Frosty (Mrazivo)
16.14. Glossy (Lesk)
16.15. Glowing Hot (Sálajúca žiara)
16.16. Gradient Bevel (Skosený prechod)
16.17. Neon (Neón)
16.18. Particle Trace (Stopa častíc)
16.19. Textured (Textúrované)

1. Úvod

Filter je špecifický nástroj, ktorý ako vstup zoberie vrstvu alebo obrázok, aplikuje naň matematický algoritmus a vrstvu alebo obrázok vráti v upravenej podobe. GIMP filtre využíva na dosiahnutie rôznych efektov. Tieto efekty sú popísané v tejto kapitole.

1.1. Náhľad

Väčšina filtrov obsahuje Náhľad (Preview). V ňom vidíte zmeny v reálnom čase (ak je voľba Preview (Náhľad) aktivovaná), ešte predtým, ako sa filter aplikuje na samotný obrázok.

Obrázok 17.1. Podponuka Preview (Náhľad)

Podponuka Preview (Náhľad)

Kliknutím na pravé tlačidlo myši do okna náhľadu otvoríte podponuku, v ktorej môžete nastaviť Štýl (Style) a Veľkosť (Size) šachovnice označujúcej priesvitnosť.