2.5. Open as Layers (Otvoriť ako vrstvy)

Dialóg Open Image as layers (Otvoriť ako vrstvy) je rovnaký ako dialóg Open Image (Otvoriť obrázok). Vrstvy zvoleného súboru sa pridajú k aktuálnemu obrázku. Tieto vrstvy sa uložia na pôvodné.

2.5.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek File (Súbor)Open as layers (Otvoriť ako vrstvy),

  • alebo pomocou klávesovej skratky Ctrl+Alt+O.