4.3. Presun (Move)

Obrázok 14.103. Nástroj Presun v Panely s nástrojmi

Nástroj Presun v Panely s nástrojmi

Nástroj Presun sa používa pri presúvaní vrstiev, výberov alebo vodítok. Nástroj sa dá použiť aj na presun textu.

4.3.1. Aktivácia nástroja

Nástroj Presun môžete aktivovať niekoľkými spôsobmi:

  • Z hlavnej ponuky výberom položiek Tools (Nástroje)Transform Tools (Transformačné nástroje)Move (Presun).

  • Kliknutím na symbol: .

  • Použitím klávesu M.

  • Po vytvorení vodítka nástroj Presun aktivujete automaticky.

    [Note] Poznámka

    Stlačením klávesu medzerník zmeníte aktívny nástroj na dočasný Presun. Nástroj Presun bude aktívny dovtedy, kým držíte kláves medzerník zatlačený. Po uvoľnení medzerníka znovu aktivujete pôvodný nástroj. Medzerník sa takto správa iba vtedy, keď je tak nastavený (voľba Switch to Move tool). Túto voľbu aktivujete z hlavnej ponuky výberom položiek Edit (Upraviť)Preferences (Nastavenia)Image Windows (Okná obrázka)Space Bar.

4.3.2. Voľby

Obrázok 14.104. Voľby pre nástroj Presun

Voľby pre nástroj Presun

Za normálnych okolností sa voľby zobrazia v okne pripojenom na spodnej strane Panela s nástrojmi hneď, ako príslušný nástroj aktivujete. Ak nie, toto okno zobrazíte prostredníctvom hlavnej ponuky výberom položiek WindowsDockable DialogsTool Options (Nastavenia nástrojov).

Presun (Move)
[Note] Poznámka

Tieto voľby sú popísané v časti Spoločné vlastnosti pre transformačné nástroje.

Pamätajte, že nastavenia pre nástroj Presun sú aktívne aj po ukončení práce s týmto nástrojom.

Tool toggle (Shift)

Ak sa Presun (Move) použije na Vrstve (Layer):

Pick a layer or guide (Vybrať vrstvu alebo vodítko)

Kurzor myši sa na obrázku zloženého z viacerých vrstiev zmení na vlasový kríž vždy, keď prechádza ponad prvok patriaci aktívnej vrstve. Kliknite na tento prvok a potiahnite. Ak má kurzor myši tvar malej ruky (indikuje to, že ste nevybrali prvok aktívnej vrstvy), presúvať budete neaktívnu vrstvu (počas presunu sa z nej stane aktívna vrstva).

Ak v obrázku existujú vodítka, akonáhle po nich prejdete kurzorom myši, ich farba sa zmení na červenú. Teraz sú aktivované a môžete ich presúvať.

Move the active layer (Presunúť aktívnu vrstvu)

Presúvať môžete iba aktívnu vrstvu. Táto voľba môže byť užitočná v prípade, že máte obrázok s priesvitnými oblasťami. V takomto obrázku sa môže veľmi ľahko stať, že vyberiete zlú vrstvu.

Ak sa Presun (Move) použije na Výbere (Selection):

Presúvať môžete okolie výberu (Viď. Časť 2.1, „Presúvanie výberu“).

Ak sa Presun (Move) použije na Ceste (Path):

Pick a path (Vybrať cestu)

Toto je východzie nastavenie. Ak kurzorom myši prechádzate ponad viditeľnú cestu, kurzor zmení tvar na malú ruku. Potom cestu môžete presúvať spôsobom kliknúť a ťahať (počas presúvania bude cesta aktívna).

Move the active path (Presunúť aktívnu cestu)

Presúvať môžete iba aktívnu cestu. Aktívnu cestu môžete zmeniť v nastaveniach pre Dialóg Cesty.

4.3.3. Zhrnutie pre nástroj Presun

Presun výberu

Nástroj Presun umožňuje len presun obrysu. Ak je režim Move nastavený na Layer (Vrstva), musíte stlačiť klávesy Ctrl+Alt.

Ak je režim Move nastavený na Selection (Výber), obrys výberu môžete posúvať kliknutím a ťahaním do ľubovoľného bodu plátna obrázka. Na presnejší posun môžete využiť aj šípkové klávesy. Potom podržaním klávesu Shift obrys posúvate o 25 pixlov.

Pri presúvaní výberu pomocou nástroja Presun sa v strede výberu zobrazí malý kríž. Tento kríž a hranice výberu sa pridružia k vodítkam alebo mriežke v prípade, že táto voľba je aktivovaná z hlavnej ponuky výberom položiek View (Zobrazenie)Snap to Guides (Grid) (Pritiahnuť k vodítkam alebo mriežke). Zarovnanie výberu je tak jednoduchšie.

Ďalšie možnosti nájdete v časti Presúvanie výberu.

Presúvanie vrstvy

Režim Presun (Move) musí byť nastavený na Layer (Vrstva). Na výber máte z možností Move the Active Layer (t. j. Presúvať aktívnu vrstvu), a ak váš obrázok obsahuje jednu alebo viac vrstiev, Point to Layer (Guide) (Vyberte vrstvu alebo vodítko).

Moving Grouped Layers (Presun zoskupených vrstiev)

Ak sú vrstvy zoskupené (indikuje to symbol malej reťaze) budú sa presúvať všetky bez ohľadu na to, ktorá vrstva je aktívna.

Moving a guide (Presun vodítka)

Keď z pravítka vytiahnete vodítko, nástroj Presun sa aktivuje automaticky. Toto neplatí v prípade, že použijete iný nástroj. Presun musíte aktivovať sami. Keď prejdete kurzorom ponad vodítko, sčervenie. Jednoduchým kliknutím a potiahnutím ho presuniete.

Moving a path (Presun cesty)

V dialógovom okne pre nástroj Cesty nájdete vlastnú funkciu presunu: viď. Časť 6.2, „Cesty (Paths)“. Avšak nástroj Presun môžete stále použiť. Režim Presun (Move) musí byť v tomto prípade nastavený na Path (Cesty). Treba však pripomenúť, že cesta nie je viditeľná. Zviditeľniť ju musíte v dialógovom okne Cesty. Cestu, ktorú chcete presunúť si musíte najprv označiť. Presunúť môžete iba aktívnu cestu.

Moving a text (Presun textu)

Každý text je písaný vo svojej vlastnej vrstve takže ho môžete presúvať ako obyčajnú vrstvu. Viď. Časť 6.6, „Text“.