2.2. Obdĺžnikový výber (Rectangle Selection)

Obrázok 14.9. Symbol obdĺžnikového výberu v Panely s nástrojmi

Symbol obdĺžnikového výberu v Panely s nástrojmi

Nástoj Obdĺžnikový výber slúži na tvorbu obdĺžnikovej oblasti na aktívnej vrstve. Je to jeden zo základných nástrojov pracujúcich s výberom a je aj veľmi často používaný. Viac informácií týkajúcich sa výberov a ako ich v GIMPe používať nájdete v časti Výbery. Ďalšie informácie o spoločných vlastnostiach pre všetky nástroje výberu nájdete v časti Nástroje výberu.

Aj tento nástroj sa používa pri tvorbe obdĺžnika v obrázku. Vyfarbený obdĺžnik dostanete tak, že najprv vytvoríte obdĺžnikový výber a vyplníte ho farbou pomocou nástroja Plechovka (Bucket Fill tool). Najjednoduchší spôsob, akým dostanete obdĺžnik bez vyplnenia farbou ale s ohraničeným okrajom prebieha v dvoch krokoch: najprv vytvoríte výber a potom ho obkreslíte.

2.2.1. Aktivácia nástroja

Nástroje výberu môžete aktivovať niekoľkými spôsobmi:

  • z hlavnej ponuky výberom položiek Tools (Nástroje)Selection Tools (Nástroje výber)Rectangle Select (t. j. obdĺžnikový výber),

  • kliknutím na symbol nástroja v Panely s nástrojmi,

  • použitím klávesovej skratky R.

2.2.2. Modifikačné klávesy

[Note] Poznámka

Viac informácií o modifikačných klávesoch, ovplyvňujúcich všetky tieto nástroje rovnakým spôsobom, nájdete v časti Nástroje výberu. V tejto časti sú vysvetlené iba voľby, ktoré sú špecifické pre tento nástroj.

Ctrl

Stlačenie klávesu Ctrl po začatí tvorby výberu a jeho podržaním až do ukončenia tvorby výberu má za následok to, že začiatočný bod bude predstavovať stred obdĺžnikového výber, nie jeho roh. Majte na pamäti, že stlačením klávesu Ctrl pred samotnou tvorbou výberu spôsobíte, že výsledný výber odoberiete od už existujúceho výberu. Kurzor sa zmení

Shift

Ak kláves Shift stlačíte pred samotným začatím vykreslenia výberu, výsledný výber pridáte k už existujúcemu. Kurzor sa zmení

Ak kláves Shift stlačíte až potom , ako začnete výber vykresľovať, a podržíte ho až kým neskončíte, obdĺžnikový výber sa zmení na štvorec. Zároveň sa prepnete do voľby Fixed (Fixovanie). Neskôr, keď budete mať zapnutú štandardnú voľbu Aspect Ratio , výber bude pomerom zhodný s predchádzajúcim výberom.

Ctrl+Shift

Stlačením oboch klávesov po začatí kreslenia výberu dosiahnete dva efekty. Začne sa vykresľovať štvorec s centrovanou pozíciou počiatočného bodu. Pamätajte však na to, že keď tieto klávesy stlačíte pred kreslením výberu, výsledný výber bude interagovať s existujúcim, pričom sa zmení aj kurzor:

2.2.3. Práca s nástrojom

Obrázok 14.10. Príklad obdĺžnikového výberu.

Príklad obdĺžnikového výberu.

Po aktivácii tohto nástroja sa kurzor myši zmení na niečo takéto: . Samozrejme, iba ak je kurzor umiestnený nad obrázkom. Technika potiahnuť a pustiť umožňuje zmenu kurzora na obdĺžnik (alebo štvorec). Po uvoľnení tlačidla myši sa okolo výberu zobrazí prerušovaná čiara (pochodujúci mravci (marching ants)). S presným umiestnením výberu sa zatiaľ nemusíte trápiť. Neskôr ho môžete veľmi jednoducho upraviť.

Keď kurzor premiestnite nad plochu, zmení sa tvar kurzora aj výberu nasledovne:

- vonkajšia časť výberu sa nezmení. Na tomto mieste môžete vytvoriť nový výber, ale odstránite tým existujúci. Samozrejme iba ak pri tvorbe nového výberu nepoužijete niektoré z príslušných klávesov, ktoré k existujúcemu výberu nový pridajú alebo odoberú. Tento spôsob je popísaný v predchádzajúcej časti.

- vnútorná časť výberu, blízko jeho hranice, sa tvar kurzora myši zmení. Namiesto kurzora sa zobrazia rôzne obdĺžniky, jasne ohraničujúce senzitívne oblasti. Tieto ušká ovládania umožňujú zmeniť veľkosť výberu. V rohoch výberu sa kurzor zmení v závislosti od situácie. Napr. tvar kurzora v pravom dolnom rohu sa zmení na takýto: . Takže, kliknutím a potiahnutím za tieto oblasti môžete výber zväčšiť alebo zmenšiť. Kurzor mení tvar v závislosti od jeho polohy vo výbere, t. j. či je v jeho strede, na okraji, dole alebo hore. Napr. ak kurzor myši presuniete na pravú stranu, zmení svoj tvar na: . Výber môžete zväčšiť alebo zmenšiť jednoduchým potiahnutím ušiek ovládania želaným smerom. Využite pritom spôsob kliknúť a ťahať.

- v centrálnej časti výberu sa kurzor myši zmení na klasický symbol presunu: . Celým výberom môžete posúvať spôsobom kliknúť a ťahať.

Navyše, ak máte označené políčko Highlight, bude sa vám pracovať ľahšie. Okolie výberu stmavne, čím sa výber javí ako zvýraznený. Takto budete lepšie vidieť, čo je a čo nie je zahrnuté do výberu.

Tip Tip

Ak pri presune výberu používate šípkové klávesy, výber môžete presúvať alebo upravovať jeho veľkosť v krokoch po jednom pixle. Ak pritom používate kláves Shift, výberom môžete pohybovať v krokoch po 25 pixloch.

Obrázok 14.11. Senzitívne oblasti výberu

Senzitívne oblasti výberu

Príklad všetkých možných tvarov kurzora podľa jeho polohy vo výbere.


Po vytvorení a upravení výberu, budete musieť zrušiť režim úprav (a dokončiť všetky zmeny). Docielite to jednoduchým stlačením klávesu Enter. Druhou alternatívou je stlačenie symbolu iného nástroja, a výber napr. vyplniť farbou alebo obkresliť ho.

2.2.4. Nastavenia nástrojov

Obrázok 14.12. Voľby pre nástroj obdĺžnikového výberu

Voľby pre nástroj obdĺžnikového výberu

Za normálnych okolností sa voľby zobrazia v okne pripojenom na spodnej strane Panela s nástrojmi hneď, ako príslušný nástroj aktivujete. Ak nie, toto okno zobrazíte prostredníctvom hlavnej ponuky výberom položiek WindowsDockable DialogsTool Options (Nastavenia nástrojov).

[Note] Poznámka

Viac informácií o voľbách, ktoré sú spoločné pre všetky tieto nástroje nájdete v časti Nástroje výberu. V tejto časti sú popísané iba voľby, ktoré sú špecifické pre tento nástroj.

Mode (Režim); Antialiasing (Vyhladzovanie); Feather edges (Zaoblenie hrán)

Spoločné voľby pre výber.

Rounded corners (Zaoblené rohy)

Ak túto voľbu umožníte, zobrazí sa posuvník. Týmto posuvníkom nastavíte polomer, ktorý sa použije pri zaoblení rohov výberu.

Expand from center (t. j. Expandovanie od stredu)

Ak túto voľbu aktivujete, štartovací bod pri tvorbe výberu bude predstavovať stred oblasti výberu.

Fixed (t. j. napevno)

Touto voľbou rôznym spôsobom obmedzíte tvar výberu.

Aspect ratio (Pomer strán)

Táto voľba umožňuje prispôsobiť a zmeniť veľkosť výberu, pričom sa zachovávajú pomery strán a zápisu v relevantnom políčku. V štandardnom nastavení je pomer strán 1:1 (t. j. štvorec). Toto nastavenie je možné zmeniť. Použitím malých symbolov môžete tento pomer invertovať na „Portrait (Navýšku)“ alebo „Landscape (Naležato)“.

Width (Šírka)

Aktiváciou tejto voľby môžete šírku výberu zafixovať.

Height (Výška)

Aktiváciou tejto voľby môžete zafixovať výšku výberu.

Size (Veľkosť)

Aktiváciou tejto položky môžete zafixovať šírku a výšku výberu.

Position (t. j. poloha)

Tieto dve textové polia obsahujú aktuálne vodorovné a zvislé koordináty ľavého horného rohu výberu. Tieto polia môžete použiť na presnejšie určenie polohy výberu.

Size (Veľkosť)

Tieto dve textové polia obsahujú informácie o aktuálnej šírke a výške výberu. Tieto polia môžete použiť na presnejšie vymedzenie veľkosti výberu.

Highlight (t. j. zvýraznenie)

Aktiváciou tejto voľby výber zvýrazníte. Okolie výberu bude zakryté tmavou maskou, čo uľahčí vizualizáciu samotného, bezfarebného, výberu.

Guides (Vodítka)

V tomto zozname máte na výber z niekoľkých typov vodítok. Vodítka napomáhajú pri tvorbe výberu, pričom rešpektujú základné pravidlá kompozície.

Na výber máte šesť možností:

  • No Guides (t. j. Bez vodítok)

  • Center lines (t. j. Stredové čiary)

  • Rule of thirds (t. j. Pravidlo tretín)

  • Rule of fifths (t. j. Pravidlo pätín)

  • Golden sections (Zlatý rez)

  • Diagonal lines (t. j. Diagonálne čiary)

Auto Shrink Selection (t. j. Automatické zmenšenie výberu)

Po aktivácii voľby Auto Shrink Selection sa výber automaticky zmenší podľa najmenšieho blízkeho obdĺžnikového výberu nachádzajúceho sa vo vrstve obrázka. Algoritmus určujúci najlepší obdĺžnikový výber, podľa ktorého sa výber zmenší sa označuje ako inteligentný. V tomto prípade to znamená, že výsledkom takejto úpravy môže byť prekvapujúco dobrý výber. V iných prípadoch však môžete získať veľmi čudný výsledok. Ak je oblasť, ktorú chcete vybrať ohraničená jednoliatou spojitou farbou, výsledky bývajú spravidla dobré. Treba však pamätať na to, že výsledný výber nemusí mať rovnaký tvar ako mal pôvodný.

Shrink merged

Aj je umožnená voľba Sample Merged, voľba Auto Shrink použije informácie, nie len z aktívnej vrstvy, ale hlavne z pixlov viditeľnej oblasti obrázka. Ďalšie informácie týkajúce sa voľby Sample Merge nájdete v slovníku pojmov pod položkou Sample Merge.