3.22. Units (Jednotky)

Príkazom Units (Jednotky) zobrazíte dialóg v ktorom sú uvedené jednotky používané GIMPom. V tomto dialógu môžete podľa situácie jednotky meniť.

3.22.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Edit (Upraviť)Units (Jednotky).

3.22.2. Popis dialógového okna Unit Editor (Editor jednotiek)

Obrázok 16.25. Dialógové okno Unit Editor (Editor jednotiek)

Dialógové okno Unit Editor (Editor jednotiek)

Obrázok vyššie popisuje dialógové okno Unit Editor (Editor jednotiek). V zozname nájdete aktuálne definované jednotky. Kliknutím na tlačidlo New (Nový) alebo Duplicate (Duplikovať) vytvoríte jednotky nové (popis nižšie).

Popis prvkov v zozname

  • Saved (Uložené): Ak je toto okienko označené, definícia jednotky ostane uložená aj po vypnutí GIMPu. Niektoré jednotky ostanú uložené vždy. A to aj v prípade, že príslušné okienko nie je označené. Tieto jednotky sú v zozname zvýraznené.

  • ID: Predstavuje reťazec, ktorý GIMP používa pri identifikácií jednotiek v jeho konfiguračných súboroch.

  • Factor (Faktor): Popisuje pomer danej jednotky k palcu.

  • Digits (Číslice): Toto pole predstavuje typ pre číselné polia. Popisuje koľko čísel v desatinnej sústave môžete zadať do vstupného poľa aby ste dostali približne rovnako presnú hodnotu ako v prípade, keď do vstupného poľa pre inch (palec) zadáte dve čísla desatinnej sústavy.

  • Symbol: Symbol jednotky (ak jednotka má symbol). Ak jednotka symbol nemá, zobrazí sa skratka jednotky.

  • Abbreviation (Skratka): Skratka jednotky (napr. pre centimeter cm).

  • Singular (Jednotné číslo): Jednotné číslo jednotky, ktoré GIMP môže použiť pri popise jednotiek.

  • Plural (Množné číslo): Množné číslo jednotky, ktoré GIMP môže použiť pri popise jednotiek.

3.22.3. Definovanie nových jednotiek

Obrázok 16.26. Dialóg New Unit (Pridať novú jednotku)

Dialóg New Unit (Pridať novú jednotku)

Pridanie novej jednotky wilbers


Vyššie zobrazený dialóg môžete vyvolať kliknutím na tlačidlo New (Nový) alebo na tlačidlo Duplicate (Duplikovať). Obe tlačidlá nájdete v dialógu Unit Editor (Editor jednotiek). Vstupné polia dialógu sú popísané vyššie.

Bezprostredne po kliknutí na tlačidlo New (Nový), väčšina vstupných polí bude prázdna. Ak kliknete na tlačidlo Duplicate (Duplikovať), tieto polia budú obsahovať údaje platné pre zvolenú jednotku v dialógu Unit Editor (Editor jednotiek). Úpravou týchto hodnôt vytvoríte jednotku novú.