3.7. Dialóg Písma (Fonts)

Obrázok 15.61. Dialóg Fonts (Písma)

Dialóg Fonts (Písma)

Dialóg Fonts (Písma) môžete použiť ak chcete vybrať písmo pre nástroj Text. Pomocou neho môžete obnoviť zoznam dostupného písma ak počas behu GIMPu pridáte nové písmo.

3.7.1. Aktivácia dialógu

Dialóg Fonts (Písma) patrí medzi dokovateľné dialógy; viď. Časť 2.3, „Dialógy a dokovanie dialógov“.

Dialóg môžete zobraziť:

  • z hlavnej ponuky výberom položiek: Windows (t. j. Okná)Dockable Dialogs (t. j. Dokovateľné dialógy)Fonts (Písma);

  • z ponuky kariet ľubovolného dialógu kliknutím na symbol a výberom položiek Add Tab (Pridať kartu)Fonts (Písma),

  • z Panelu s nástrojmi pre nástroj Text. Vyskakovacie okno pre výber písma otvoríte kliknutím na tlačidlo Font (Písmo). V dolnom pravom rohu sa nachádza tlačidlo ktorým otvoríte dialóg Fonts (Písma).

V ponuke Windows (t. j. Okná) sa nachádza zoznam otvorených okien. Tento zoznam existuje len vtedy, ak máte otvorený minimálne jeden dialóg. V tomto prípade dialóg Fonts (Písma) môžete otvoriť z hlavnej ponuky: Windows (t. j. Okná)Fonts (Písma).

3.7.2. Použitie dialógu Fonts (Písma)

Písmo zvolíte kliknutím naň. Toto písmo budete môcť použiť s nástrojom Text. Ak namiesto kliknutia a uvolnenia tlačidla myši tlačidlo podržíte stlačené, kurzor necháte umiestnený nad príkladom písma (Aa), otvoríte okno s väčším textom (Pack my box with five dozen liquor jugs alebo Rýchla hnedá líška skáče cez lenivého psa).

Režim Grid/List (Mriežka/Zoznam)

Obrázok 15.62. Dialóg Fonts (Písma)

Dialóg Fonts (Písma)

Náhľad na dialóg v režime Grid (Mriežka)

Dialóg Fonts (Písma)

Náhľad na dialóg v režime List (Zoznam)


Tip Tip

Kombináciou klávesov Ctrl+F otvoríte vyhľadávacie pole. Viď. View as List; View as Grid (Zobraziť ako zoznam; Zobraziť ako mriežku)

V ponuke Kariet môžete pre dialóg Fonts (Písma) zvoliť medzi voľbami View as Grid (Zobraziť ako mriežku) a View as List (Zobraziť ako zoznam). V režime Zobraziť ako mriežku (Grid mode) sú písma zobrazené vo forme vedľa a pod seba uložených symbolov. V režime List (Zoznam) sú písma usporiadané v riadkoch. Každý riadok obsahuje zobrazenie písma (Aa) a jeho meno.

Refresh font list (Aktualizovať zoznam písma)

V spodnej časti dialógu nájdete tlačidlo ktorým môžete aktualizovať zoznam písma. Táto funkcia môže byť užitočná v prípadoch keď do bežiaceho GIMPu pridáte nové písmo a chcete ho okamžite použiť s nástrojom Text. Písmo znovu načítate aj kliknutím na pravé tlačidlo myši v zobrazení písma a výberom položky Rescan Font List (Aktualizovať zoznam písma) v otvorenom vyskakovacom okne (je to mimochodom jediná voľba v ponuke).

Tip Tip

Veľkosť náhľadu na písmo môžete zmeniť v podponuke Preview Size ktorú nájdete v ponuke Karty pre dialóg Písma.