3. Vrátenie zmien

Takmer všetko, čo v GIMPe s obrázkom vykonáte, je možné vrátiť späť. Výberom položiek z hlavnej ponuky obrázka Edit (Upraviť)Undo (Vrátiť) môžete vrátiť späť poslednú akciu. Vracanie zmien je však také časté, že je namieste zapamätať si klávesovú skratku Ctrl+Z.

Aj samotné vrátenie zmien je možné vrátiť späť. Po vrátení určitej akcie ju môžete opätovne vykonať výberom položiek Edit (Upraviť)Redo (Opakovať) alebo použitím klávesovej skratky Ctrl+Y. Často je výhodné posúdiť vpyv určitej akcie, ktorú vykonáte na obrázku, opakovaným vykonaním akcie a jej vrátením. Obyčajne je to veľmi rýchle a nesportrebuje sa pri tom veľa zo systémových zdrojov ani histórie zmien. Nie je čoho sa obávať.

Upozornenie Upozornenie

Po vrátení jednej alebo viacerých akcií a následnej úprave obrázka (s výnimkou použitia „Undo“ a „Redo“) už tieto operácie nie je možné vrátiť späť, sú nenávratne stratené. Riešením môže byť duplikácia obrázka a úpravy testovať na jeho kópii. (Úpravy netestujte na originálnom obrázku, pretože história akcií „undo“ a „redo“ sa do doplikátu obrázka nekopíruje.)

Pri častom vracaní a obnovovaní zmien naraz, môže byť efektívnejšie pracovať s dialógom Undo History (Vrátiť späť históriu). Je to dokovateľný dialóg, ktorý zobrazuje náhľad na históriu všetkých zmien a umožňuje ňou prechádzať jednoduchým klikaním.

História zmien je súčasťou obrázka a preto je urdržiavaná pre každý obrázok zvlášť. GIMP vyhradzuje na tento účel pre každý obrázok určité množstvo pamäte. V dialógovom okne Preferences (Nastavenia) je možné v položke Environment (Prostredie) zvýšiť alebo znížiť toto množstvo pamäte. S touto položkou sa spájajú dve dôležité premenné: Minimal number of undo levels (Minimálny počet krokov späť), ktoré , GIMP dodrží bez ohľadu na to, koľko pamäte spotrebujú a Maximum undo memory (Maximálna pamäť vracania zmien), po ktorých GIMP začne vymazávať najstaršie kroky z histórie zmien.

[Note] Poznámka

Hoci je história zmien súčasťou obrázka, nie je ukladaná spolu s ním ani v jeho natívnom formáte XCF, ktorý inak uchováva všetky ostatné vlastnosti obrázka. Po opätovnom otvorení obrázka je história zmien prázdna.

Implementácia histórie zmien je v GIMPe pomerne zložitá. Mnoho operácií vyžaduje veľmi málo pamäte v histórii zmien (napr. zmena priesvitnosti vrstvy). Môžete vykonať veľa zmien predtým, ako sa z histórie zmien vymažú. NIektoré operácie, ako napríklad zmena viditeľnosti vrstvy, sú komprimované, takže pri ich vykonaní niekoľko krát po sebe, budú v histórii zmien zaznamenané len ako jeden bod. Niektoré iné operácie však môžu vyžadovať značné množstvo pamäte v histórii zmien. Väčšina filtrov je implementovaná pomocou zásuvných modulov, takže GIMP nemá efektívny spôsob zaznamenania toho, čo sa zmenilo. Preto sa v histórii zmien ukladá celý obsah vrstvy pred a po použití filtra. Takýchto operácií môže byť vykonaných pomerne málo, kým sa z histórie zmien začnú postupne vymazávať.

3.1.  Nevratné zmeny

Väčšinu operácií, ktoré používate pri úprave obrázka, môžete vrátiť späť. Operácie, ktoré nemenia obrázok, však obyčajne nemôžete vrátiť späť. Medzi takéto operácie patrí ukladanie obrázka, jeho duplikácia, kopírovanie časti obrázka do schránky atď. Medzi takéto operácie patrí aj väčšina operácií, ktoré majú vplyv na zobrazený obrázok, ale neovplyvňujú obrazové dáta. Najlepším príkladom je zväčšovanie zobrazenia obrázka (zoomovanie). Samozrejme existujú aj výnimky. Medzi také patrí prepínanie Rýchlej masky, ktoré je možné vrátiť späť, aj keď to neovplyvňuje obrazové dáta.

Existuje aj niekoľko dôležitých operácií, ktoré ovplyvňujú obrázok, ale nemôžu byť vrátené späť.

Zatvorenie obrázka

História zmien je súčasťou obrázka. Takže keď obrázok zatvoríte, uvoľníte všetky jeho zdroje, vymažete aj históriu zmien. Preto ak obrázok nebol od poslednej zmeny uložený, GIMP si vždy vyžiada potvrdenie, že obrázok chcete skutočne zatvoriť. (Toto správanie môžete zmeniť v položke Environment (Prostredie) v dialógovom okne Preferences (Nastavenia). Ak to vykonáte, beriete na seba zodpovednosť za prípadné neželané zatvorenie neuloženého obrázka.)

Revertovanie obrázka

Revertovanie znamená opätovné načítanie obrázka zo súboru. GIMP zatvorí aktuálny obrázok a otvorí obrázok nový. História zmien sa z tohto dôvodu stratí. Preto, ak sú v obrázku vykonané zmeny, GIMP si pred revertovaním vyžiada potvrdenie vykonať to.

Časti operácií

Aby sa prejavila účinnosť niektorých nástrojov musí sa vykonať viacero operácií naraz. Táto skupina operácií sa však dá vrátiť späť len ako jeden celok. Nie je možné vrátiť späť jednotlivé kroky. Ako príklad môžu slúžiť inteligentné nožnice. Na vytvorenie výberu je nutné „vyklikať“ uzavretú cestu v podobe mnohých bodov okolo konkrétneho objektu a nakoniec kliknúť do vymedzenej oblasti cesty. Nie je však možné vrátiť späť jednotlivé kliknutia. Príkazom Späť sa vrátite na začiatok, teda do stavu pred použitím nožníc. Ďalším príkladom je textový nástroj, ktorý neumožňuje vrátiť späť jednotlivé písmená, či zmeny formátovania. Príkazom Späť sa odstráni celá novo vytvorená textová vrstva.

Filtre a ďalšie akcie vykonávané pomocou zásuvných modulov alebo skriptov môžu byť vrátené späť tak isto ako akcie vykonávané jadrom GIMPu. Ale iba v prípade, že sú správne napísané a správne používajú funkcie GIMPu pre históriu zmien. Ak kód nie je napísaný správne, zásuvný modul môže eventuálne poškodiť históriu zmien. A to až do takej miery, že nielen akciu zásuvného modulu, ale aj predchádzajúce operácie nie je možné spoľahlivo vrátiť späť. Zásuvné moduly a skripty dodávané spolu s GIMPom pracujú spoľahlivo. To obyčajne nie je možné zaručiť pri zásuvných moduloch získaných z iných zdrojov. Aj v prípade, že kód pre zásuvný modul je napísaný správne, môže jeho zrušenie v priebehu behu poškodiť históriu zmien. Z toho dôvodu je rozumné vyhýbať sa prerušeniu behu zásuvných modulov, ak to nie je skutočne nevyhnutné.