6.6.Slur (Roztrepanie)

6.6.1. Prehľad

Obrázok 17.134. Príklad na filter Slur (Roztrepanie)

Príklad na filter Slur (Roztrepanie)

Pôvodný obrázok

Príklad na filter Slur (Roztrepanie)

Aplikovaný filter Slur (Roztrepanie)


Výsledkom tohto filtra je obrázok, ktorý akoby bol roztopený. Ak pixel má byť roztopený, existuje 80% šanca, že bude nahradený hodnotou pixla nachádzajúceho sa priamo nad dotyčným pixlom. Inak sa použije hodnota jedného z dvoch pixlov naľavo alebo napravo od horného pixla. Ovplyvnené budú všetky alebo iba niektoré pixly aktívnej vrstvy alebo výberu. Percento ovplyvnených pixlov určuje voľba Randomization (Náhodnosť) (%).

6.6.2. Aktivácia filtra

Tento filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Noise (Šum)Slur (Roztrepanie).

6.6.3. Voľby

Obrázok 17.135. Voľby filtra Slur (Roztrepanie)

Voľby filtra Slur (Roztrepanie)

Random seed (Náhodné semeno)

Voľbou určujete náhodnosť roztrepania. Ak sa v rovnakej situácii použije rovnaká hodnota, výsledok filtra bude rovnaký. Rozdielne hodnoty voľby znamenajú rozdielne výsledky. Hodnoty pre Náhodné semeno môžete vložiť manuálne alebo ich vytvoriť náhodne pomocou tlačidla New Seed (Nová báza).

Ak je začiarkavacie políčko Randomize (Náhodne) označené, hodnotu voľby nemôžete zadať manuálne. Vytvorí sa náhodne, a to vždy pri každom použití filtra. Ak políčko ostane neoznačené, filter si bude pamätať naposledy použitú hodnotu Náhodného semena.

Randomization (Náhodnosť) (%)

Tento posuvník reprezentuje percento pixlov aktívnej vrstvy alebo výberu, ktoré budú filtrom ovplyvnené. Čím je hodnota vyššia, tým bude ovplyvnených viac pixlov. Na základe toho, ako filter funguje, jeho efekt je najlepšie pozorovateľný, ak je posuvník nastavený na stredné hodnoty, niekde okolo 50. Experimentujte a skúšajte.

Repeat (Opakovanie)

Tento posuvník reprezentuje počet opakovaní filtra. Výsledkom vyšších hodnôt bude väčšie roztrepanie a presun farby na väčšiu vzdialenosť.