6.11. Canvas Size (Veľkosť plátna)

Plátno (Canvas) predstavuje viditeľnú oblasť obrázka. V štandardnom nastavení veľkosť plátna zodpovedá veľkosti vrstvy. Príkazom Canvas Size (Veľkosť plátna) veľkosť plátna zväčšíte alebo zmenšíte. Ak chcete, zmeniť môžete aj veľkosť vrstiev. Ak plátno zväčšíte, okolo obrázka vytvoríte prázdne miesto. Ak plátno zmenšíte, zmenšíte aj viditeľnú oblasť. Vrstvy však budú presahovať cez hranice plátna.

Pri zmenšovaní plátna sa v náhľade objaví nové plátno ohraničené tenkou linkou. Na náhľad môžete umiestniť kurzor myši: pri jeho presune spôsobom kliknúť a ťahať môžete presúvať samotným obrázkom. Obrázok presúvate v závislosti od tejto hranice.

6.11.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Image (Obrázok)Canvas Size (Veľkosť plátna).

6.11.2. Popis dialógového okna Canvas Size (Veľkosť plátna)

Obrázok 16.61. Dialóg Canvas Size (Veľkosť plátna)

Dialóg Canvas Size (Veľkosť plátna)

Canvas Size (Veľkosť plátna)

Width; Height (Šírka; Výška)

Plátnu môžete nastaviť Šírku (Width) a Výšku (Height). Prednastavené jednotky sú pixly. Nastaviť môžete aj iné jednotky napr. percentá. Takto môžete porovnať relatívnu veľkosť k súčasnej veľkosti. Ak sa napravo od hodnôt pre šírku a výšku nachádza symbol spojenej reťaze, pomer šírky a výšky ostane zachovaný. To znamená, že keď zmeníte jednu z týchto hodnôt, druhá hodnota sa proporciálne zmení. Ak symbol reťaze „rozpojíte“, hodnoty šírky a výšky môžete zadať osobitne.

Nezáleží na tom, aké jednotky použijete, pod poliami Width (Šírka) a Height (Výška) nájdete informácie o rozlíšení a veľkosti plátna v pixloch. Rozlíšenie (Resolution) v dialógu Canvas Size (Veľkosť plátna) nemôžete zmeniť. Ak veľkosť zmeniť potrebujete, použite dialóg Print Size (Veľkosť tlače).

Offset (Posun)

Hodnoty Offset (Posun) pomáhajú pri umiestnení obrázka (nie aktívnej vrstvy) na plátno. Veľkosť a obsah plátna môžete vidieť v náhľade. Ak je plátno menšie ako obrázok, v náhľade je zobrazené spolu s negatívnym ohraničením.

X ; Y

Hodnoty X a Y popisujú súradnice ľavého horného rohu obrázka v závislosti k ľavému hornému rohu plátna. Ak je plátno menšie ako obrázok hodnoty sú negatívne. Obrázok môžete umiestniť rôznym spôsobom (súradnice samozrejme nemôžu presiahnuť hranice plátna):

  • kliknutím a potiahnutím obrázka,

  • zadaním hodnôt X a Y do textových okien,

  • kliknutím na malé šípky. Týmto spôsobom zvýšite hodnoty o jeden pixel (resp. inú jednotku).

  • Ak sa jedná o text, na zmenu veľkosti o jeden pixel (jednotku) môžete použiť klávesy Up a Down; alebo zmenu hodnôt o 10 pixlov pomocou klávesov PageUp a PageDown.

Vrstvy (Layers)

Pred verziou GIMP-2.4, Veľkosť plátna (Canvas Size) nemala vplyv na veľkosť vrstvy. Ak ste ju potrebovali zmeniť, museli ste použiť príkaz Layer Boundary Size (Rozmery okrajov vrstvy). Voľby pre Layers (Vrstvy) teraz umožňujú určiť ako by mohli byť rozmery vrstvy zmenené. V rozbaľovacom zozname máte na výber niekoľko možností::

Obrázok 16.62. Zoznam pre zmenu veľkosti vrstiev

Zoznam pre zmenu veľkosti vrstiev

  • None (Žiadne): prednastavená voľba. Zmena veľkosti sa týka iba plátna, nie vrstvy.

  • All Layers (Všetky vrstvy): zmení sa veľkosť všetkých vrstiev na veľkosť plátna.

  • Image-sized layers (Vrstvy s veľkosťou obrázka): na veľkosť plátna budú upravené len vrstvy s rovnakou veľkosťou akú má obrázok.

  • All visible layers (Všetky viditeľné vrstvy): na veľkosť plátna budú upravené len viditeľné vrstvy označené v dialógu Layers (Vrstvy) symbolom .

  • All linked layers (Všetky previazané vrstvy): na veľkosť plátna budú upravené len previazané vrstvy v dialógu Layers (Vrstvy) označené symbolom .

Center (Centrovať)

Tlačidlom Center (Centrovať) obrázok uložíte na stred plátna. Po kliknutí na tlačidlo Center (Centrovať), hodnoty posunu sa automaticky prepočítajú a zobrazia v textových poliach.

[Note] Poznámka

Ak kliknete na tlačidlo Resize (Zmeniť veľkosť) plátno zmení veľkosť ale informácie o pixloch a mierke sa nezmenia.

Ak vrstvy obrázka nepresiahnu hranice plátna pred jeho zmenou veľkosti, na tejto časti plátna nie sú žiadne vrstvy. Z toho dôvodu je táto časť plátna priesvitná a zobrazená v podobe šachovnice. Nemôžete na ňu hneď kresliť. V tomto prípade budete musieť obrázok upraviť zlúčením do jednej vrstvy (flatten), čím dostanete obrázok s jedinou vrstvou ktorej rozmery presne zodpovedajú veľkosti plátna. Okrem toho môžete použiť príkaz Layer to Image Size (Vrstva do veľkosti obrázka). Týmto príkazom za zmení veľkosť aktívnej vrstvy bez zmeny ostatných vrstiev. Taktiež môžete vytvoriť novú vrstvu a vyplniť ju ľubovoľným pozadím. Takto vytvoríte niečo ako paspartu (passe-partout) (typ skleneného stojana s odnímateľnou zadnou stranou, kde sa zasunie fotografia).

6.11.3. Príklad

Obrázok 16.63. Pôvodný obrázok

Pôvodný obrázok

Začneme s vrstvou so zeleným pozadím o veľkosti 100x100 pixlov. Táto vrstva určuje aj veľkosť plátna. Pridáme novú červenú vrstvu o veľkosti 8éx80 pixlov. Hranice aktívnej vrstvy sú znázornené vo forme čierno-žltej bodkovanej čiary. Červená vrstva nie je úplne vyplnená: prázdna časť je priesvitná. Farba pozadia, nastavená v Panely s nástrojmi, je žltá.


Obrázok 16.64. Zväčšené plátno (vrstvy sú nezmenené)

Zväčšené plátno (vrstvy sú nezmenené)

Plátno sme zväčšili na rozmery 120x120 pixlov. Veľkosť vrstiev ostala nezmenená. Nevyplnená časť plátna je priesvitná.


Obrázok 16.65. Plátno zväčšené (všetky vrstvy sú zmenené)

Plátno zväčšené (všetky vrstvy sú zmenené)

Plátno sme zväčšili na rozmery 120x120 pixlov. Veľkosť všetkých vrstiev sa zväčšila na veľkosť plátna. Nepokreslená časť červenej vrstvy je priesvitná a žltá (farba pozadia v Panely s nástrojmi) vo vrstve so zeleným pozadím.


6.11.4. Na čo je Veľkosť plátna užitočná funkcia?

Tento príkaz môžete použiť na orezanie obrázka:

Obrázok 16.66. Zmena veľkosti plátna

Zmena veľkosti plátna

Kliknutím na symbol reťaze nachádzajúci sa vedľa textových polí pre Šírku (Width) a Výšku (Height) zrušíte uzamknutie zachovania pomeru strán. Touto úpravou a presunom obrázku oproti plátnu spôsobom pokus a omyl môžete obrázok ľubovoľne orezať. Kliknite najprv na tlačidlo Center (Centrovať), potom na tlačidlo Resize (Zmeniť veľkosť).

Obrázok 16.67. Orezaný obrázok

Orezaný obrázok

[Note] Poznámka

Na tento účel sa však lepšie hodí nástroj Crop (Orezanie).