2.6. Výber podľa farby (Select By Color)

Obrázok 14.23. Symbol nástroja Výber podľa farby v Panely s nástrojmi

Symbol nástroja Výber podľa farby v Panely s nástrojmi

Nástroj Výber podľa farby je určený na tvorbu výberov oblastí obrázka s podobnou farbou. Nástroj pracuje na podobnom princípe ako nástroj Približný výber. Hlavný rozdiel medzi oboma nástrojmi spočíva v tom, že nástroj Približný výber vyhľadáva spojité oblasti obrázka. To znamená, že všetky časti sú spojené s počiatočným bodom výberu cestou bez veľkých dier. Nástroj Výber podľa farby do výberu zahŕňa všetky pixly, ktoré sú dostatočne podobné s farbou počiatočného bodu výberu. Nezáleží pritom, kde sú tieto pixly umiestnené.

2.6.1. Aktivácia nástroja

Nástroj Výber podľa farby môžete aktivovať viacerými spôsobmi:

  • Z hlavnej ponuky výberom položiek Tools (Nástroje)Selection Tools (Nástroje výberu)By Color Select (Výber podľa farby);

  • kliknutím na symbol nástroja v Panely s nástrojmi,

  • Použitím klávesovej skratky, kláves Shift +O.

2.6.2. Modifikačné klávesy (Východzie nastavenie)

Nástroj Výber podľa farby nemá žiadne špeciálne modifikačné klávesy okrem tých, ktoré sú spoločné pre všetky nástroje výberu. Viac informácií nájdete v časti Nástroje výberu.

2.6.3. Manipulácia s nástrojom

Obrázok 14.24. Použitie nástroja Výber podľa farby: pixly výberu nie sú vždy kontinuálne

Použitie nástroja Výber podľa farby: pixly výberu nie sú vždy kontinuálne

Výber začínate vytvárať, podobne ako je to pri nástroji Približný výber, prvým kliknutím do obrázka. Pixel, do ktorého kliknete, predstavuje referenčný pixel. Podobne ako pri nástroji Približný výber, aj pri použití tohto nástroja prah citlivosti (treshold) zmeníte spôsobom kliknúť a ťahať.

Viac informácií o presune výberov nájdete v časti Presun výberov.

2.6.4. Voľby

Obrázok 14.25. Voľby pre nástroj Výber podľa farby

Voľby pre nástroj Výber podľa farby

Za normálnych okolností sa voľby zobrazia v okne pripojenom na spodnej strane Panela s nástrojmi hneď, ako príslušný nástroj aktivujete. Ak nie, toto okno zobrazíte prostredníctvom hlavnej ponuky výberom položiek WindowsDockable DialogsTool Options (Nastavenia nástrojov).

[Note] Poznámka

Viac informácií o voľbách, ktoré sú spoločné pre všetky tieto nástroje nájdete v časti Nástroje výberu. V tejto časti sú popísané iba voľby, ktoré sú špecifické pre tento nástroj.

Mode (Režim); Antialiasing (Vyhladzovanie); Feather edges (Zaoblenie hrán)

Spoločné voľby pre výber.

Similar colors (Podobné farby)

Všetky tieto voľby fungujú rovnakým spôsobom aký už bol popísaný pre nástroj Približný výber. Viď. Časť 2.5.4, „Voľby“.